Kiedy w praktyce wolno podzielić zamówienie na części?

Marzena Kopacka-Biculewicz
27.08.2021 09:48
A A A
Podział zamówienia na części

Podział zamówienia na części (fot.Shutterstock)

Fakt posiadania innej dokumentacji projektowej na poszczególne zadania oraz odrębnych pozwoleń na budowę nie jest przeszkodą, by zadania te połączyć w jedno zamówienie, z tym że musi ono zostać podzielone na części.

Pytanie:

Mamy w budżecie zapisane 3 zadania inwestycyjne: budowa kanalizacji, budowa przyłączy kanalizacyjnych i budowa wodociągu. Na każde z nich jest opracowana inna dokumentacja projektowa i odrębne pozwolenia na budowę. Czy mogę ogłosić jedno postępowanie (jedna SWZ, jedna umowa, jedno ogłoszenie itd.) z podziałem na części? Szacowana łączna wartość brutto tych 3 zamówień to 1.000.000 zł.

Odpowiedź:

Fakt posiadania innej dokumentacji projektowej na poszczególne zadania oraz odrębnych pozwoleń na budowę nie jest przeszkodą, by zadania te połączyć w jedno zamówienie, z tym że musi ono zostać podzielone na części. W takim przypadku zamawiający jednak niekoniecznie będzie realizował jedną umowę z jednym wykonawcą. Może się okazać, że w wyniku tak przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte trzy odrębne kontrakty.

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 2 kwietnia 2019 r. (sygn. akt KIO/KD 22/19) podkreśliła, że w celu ustalenia, czy w danym stanie faktycznym występuje jedno, czy też odrębne zamówienia, niezbędne jest posłużenie się kryteriami oceny tożsamości rodzajowej (tożsamość rodzaju zamówienia), tożsamości czasowej (rozumianej jako możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę w tym samym czasie) oraz tożsamości podmiotowej (tj. możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). Warunkiem potraktowania zamówienia jako jednego jest każdorazowo konieczność zaistnienia wszystkich wyżej wymienionych przestanek łącznie.

Możliwość podziału zamówienia na części wynika bezpośrednio z art. 46 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE. Stanowi on, że instytucje zamawiające mogą postanowić o udzieleniu zamówienia w oddzielnych częściach; mogą też określić wielkość i przedmiot takich części.

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne