Partnerzy serwisu:
>W odróżnieniu od oczywistej omyłki pisarskiej, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 p.z.p., omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, nie tylko wtedy, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka. Tę cechę można przypisać wyłącznie omyłkom dotyczącym prostych działań na małych liczbach..."

Pytanie:

W postępowaniu na usługę sprzątania (przetarg nieograniczony, procedura odwrócona) wzięło udział 14 wykonawców. Jeden z nich w sposób celowy błędnie wypełnił formularz cenowy. Zrobił to w sposób następujący. Wpisał cenę jednostkową netto za sprzątanie 1 m2 taką samą jak wartość po zsumowaniu netto miesięcznie wynikającą z pomnożenia liczby m2 i ceny jednostkowej netto. Przykład: korytarz- 827 m2 × cena jednostkowa za sprzątanie 1 m2, wykonawca podał 500,00 zł = 500,00 zł (miesięcznie, tę wartość też podał Wykonawca), sekretariat - 1414 m2 × cena jednostkowa za sprzątanie 1 m2, wykonawca podał 100,00 zł = 100,00 zł (miesięcznie, tę wartość też podał wykonawca), po czym zsumował wartość netto miesięcznie już w sposób prawidłowy i w sposób prawidłowy podał wartość całego zamówienia, prawidłowo zastosował też stawki podatku VAT. Dodatkowo wykonawca ten podał, bardzo wysoką (kilkukrotnie wyższą niż inni wykonawcy) wartość miesięczną za sprzątanie terenu utwardzonego (opodatkowanego stawką 8% VAT). Ta oferta zgodnie z punktacją znalazła się dopiero na 5 miejscu. W tej chwili zamawiający wezwał do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wykonawcę z pierwszej pozycji w rankingu. Proszę o odpowiedź, czy powyższa oferta powinna zostać odrzucona? Czy ta oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny? Czy może przyjąć, że została złożona prawidłowo?

Odpowiedź:

Z okoliczności pytania wynika, że wykonawca popełnił w ofercie omyłki rachunkowe, które powinny zostać poprawione przez zamawiającego.

Wykonawca, formułując zapisy oferty, podał ceny jednostkowe takie same jak ceny całkowite po zsumowaniu. Zamawiający nie ma wątpliwości, że wykonawca zsumował wartość netto miesięcznie w sposób prawidłowy oraz co do tego, że wykonawca w sposób prawidłowy podał wartość całego zamówienia i prawidłowo zastosował stawki podatku VAT. Takie działanie wskazuje na omyłkę rachunkową, która polega na błędnej operacji rachunkowej na liczbach lub niedokonaniu tej operacji. 

Orzecznictwo

Dodatkowo, jak czytamy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 1 września 2011 r. (sygn. akt KIO 1787/11):

„(...) Izba uznaje przeciwnie do Odwołującego, że mamy jednakowoż do czynienia z: »(…) omyłką w wykonaniu działania arytmetycznego (dodawania (…)…), dającą inny wynik działania niż wynik rzeczywisty (...)«.

W zakresie»oczywistości« Izba podzieliła stanowisko wynikające z przystąpienia do postępowania odwoławczego, a oparte na orzeczeniu – wyrok KIO z 28 września 2010 r., sygn. akt: KIO 1978/10, że: »W odróżnieniu od oczywistej omyłki pisarskiej, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 p.z.p., omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, nie tylko wtedy, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka. Tę cechę można przypisać wyłącznie omyłkom dotyczącym prostych działań na małych liczbach. Izba ocenia, iż dla uznania, że omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, wystarczający jest fakt jej ustalenia podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia«. W ocenie Izby, Odwołujący z uwagi na swoją sytuacje »procesową« dokonuje »spłaszczenia« przedmiotowej kwestii, co jest nieuprawnione. Bezsprzecznie bowiem mamy do czynienia z omyłką rachunkową, która ma charakter oczywisty. (...)".

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl