Partnerzy serwisu:
Nie ma przeszkód, aby wykonawca w ofercie dodatkowej zaoferował niższą cenę niż w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie, nawet jeżeli cena była badana pod kątem rażąco niskiej.

Pytanie:

Jak powinien zachować się zamawiający, jeśli w trybie podstawowym przewidzi możliwość negocjacji (wariant II)? Przykładowo negocjacjom ma podlegać np.: kryterium ceny. Co w sytuacji, gdy na otwarciu okaże się, że najkorzystniejsza oferta ma rażąco niską cenę, a druga i trzecia oferta już nie? Czy wówczas należy żądać wyjaśnienia zaoferowanej ceny? Czy jeśli wykonawca przekaże takie wyjaśnienia, to później mimo wszystko w wyniku negocjacji może dalej obniżyć cenę? Czy jeśli po negocjacjach okaże się, że wykonawcy wpadli w drugim etapie w rażąco niską cenę, to wówczas też wdrażamy procedurę wyjaśniania?

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód, aby wykonawca w ofercie dodatkowej zaoferował niższą cenę niż w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie, nawet jeżeli cena była badana pod kątem rażąco niskiej.

Zgodnie z art. 289 nowej ustawy Pzp do negocjacji zaprasza się tylko tych wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Oznacza to, że przed zaproszeniem do negocjacji obowiązkiem zamawiającego jest zbadanie m.in., czy oferta nie powinna być odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę (art. 226 ust. 1 pkt 8 nowej ustawy Pzp).

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl