Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Czy w przypadku udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zamawiający ma obowiązek zsumować wartości netto poszczególnych usług projektowych dotyczących różnych obiektów budowlanych według poniższego zestawienia? Wątpliwości zamawiającego odnoszą się do sytuacji, w której w planie postępowań zostaną umieszczone zamówienia obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej i STWiORB dla różnych obiektów budowlanych, które wymagają od projektantów odpowiednich uprawnień zawodowych. Chodzi np. o wykonanie dokumentacji projektowej i STWiORB i sprawowanie nadzoru autorskiego nad nią w odniesieniu do budowy:

1)      wielorodzinnego budynku mieszkalnego,

2)      wodociągów,

3)      kanalizacji sanitarnej,

4)      drogi D1 i D2,

5)      mostu M1 i M2.

Czy należy przyjąć, że jeden wykonawca wykona dokumentacje, gdyż na rynku działają firmy zajmujące się projektowaniem we wszystkich branżach? Co jest kluczowe dla rozstrzygnięcia odrębności tych zamówień − specjalności uprawnień wymaganych do wykonania usługi, czy przeznaczenie dokumentacji pod kątem specyfiki obiektu budowlanego, jego funkcji technicznych, itp.? 

Odpowiedź:

Najpierw należy uznać, że wskazane części stanowią jedno zamówienie publiczne:

1 − obiekty kubaturowe,

2 i 3 instalacje,

4 – drogi,

5 − mosty.

W drugiej kolejności trzeba przeanalizować rynek pod kątem zakresu działalności typowych biur projektowych. Najistotniejsza jest tu tożsamość wykonawcy, ale rozumiana nie jako konkretna specjalizacja czy uprawnienia projektanta, a jako zakres działalności typowych, działających na rynku biur projektowych.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na Portal ZP