Partnerzy serwisu:
Osoba, która pełniąc funkcję kierownika zamawiającego, zatwierdziła wprowadzoną zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest zobowiązana do złożenia oświadczenia w kwestii istnienia lub nieistnienia okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie:

Po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonała się zmiana zamawiającego. Poprzedni kierownik zamawiającego na etapie składania ofert zatwierdził zmianę SIWZ. Następnie postępowanie będące nadal w toku (etap składania ofert) zostało przekazane do dalszego procedowania nowemu zamawiającemu. Czy w związku z powyższym poprzedni kierownik zamawiającego powinien złożyć oświadczenie o bezstronności na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Osoba, która pełniąc funkcję kierownika zamawiającego, zatwierdziła wprowadzoną zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest zobowiązana do złożenia oświadczenia w kwestii istnienia lub nieistnienia okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Przed odebraniem oświadczenia kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl