Partnerzy serwisu:
Każdy wymóg odnoszący się do przedmiotu zamówienia stawiany przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi uwzględniać jego faktyczne potrzeby oraz jednocześnie nie być w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Pytanie:

Zamawiający ma zamiar udzielić zamówienia na dostawę nowego systemu kontroli dostępu, w ramach której ma nastąpić instalacja tego systemu oraz migracja danych ze starego (dotychczas stosowanego systemu) do nowego. Zamawiającemu bardzo zależy na tym, aby instalacja i migracja przebiegły sprawnie z dochowaniem wszelkich norm i zasad technicznych związanych z tymi czynnościami. Czy w związku z tym można na etapie składania ofert wymagać od wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:

1)     oświadczenie producenta lub oficjalnego dystrybutora na terenie RP, iż oferowany przez niego system kontroli dostępu spełnia minimalne wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia oraz znajduje się na liście rozwiązań zintegrowanych z platformą VMS ACC posiadaną przez zamawiającego,

2)     ważny certyfikat wydany przez producenta posiadanej  platformy VMS lub jego oficjalnego dystrybutora na terenie RP o przeszkoleniu w zakresie instalacji, obsługi i administrowania systemem ACC w wersji nie niższej niż 5.12,

3)     ważny certyfikat wydany przez producenta lub jego oficjalnego dystrybutora na terenie RP w zakresie przeszkolenia z instalacji, obsługi i administrowania systemem kontroli dostępu będącego przedmiotem oferty wykonawcy,

4)     oświadczenie, że wykonawca jest partnerem aktualnego właściciela systemu użytkowanego dotychczas przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Każdy wymóg odnoszący się do przedmiotu zamówienia stawiany przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi uwzględniać jego faktyczne potrzeby oraz jednocześnie nie być w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wskazane zapisy mogą zostać uznane za naruszające te zasady, bowiem stawiają w uprzywilejowanej pozycji wykonawców oferujących system posiadany przez zamawiającego.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na Portal ZP