Partnerzy serwisu:
Wartość zamówienia na roboty budowlane, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Pytanie:

Zamawiający ogłosił pod koniec 2021 roku postępowanie na budowę nowego budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj". Jednostka posiadała PFU. Jak prawidłowo należało określić szacunkową wartość przedmiotu zamówienia, tj. robót budowlanych i prac projektowych? Czy są jakieś szczególne rozporządzenia dotyczące ustalenia wartości zamówienia dla tego rodzaju postępowań?

Odpowiedź:

Wartość zamówienia na roboty budowlane, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy Pzp zostało wydane rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno--użytkowym. Określa ono między innymi metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl

 • Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

  zamówienie sektorowe
  Katarzyna Bełdowska
  Z treści art. 364 nowej ustawy Pzp, wynika, że udzielanie zamówień, których przedmiotem jest zarówno dostawa energii elektrycznej, jak i paliw służących do wytwarzania energii (tak elektrycznej, jak i cieplnej) tj. węgiel, biomasa, gaz etc., odbywa się bez zastosowania przepisów nowej ustawy Pzp, pod warunkiem, że zamawiający prowadzi działalność sektorową w zakresie energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej lub wydobycia paliw.
  Zamówienia sektorowe
 • Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

  zamawiający sektorowy
  Daniel Szczęsny
  Zamawiający sektorowi stosują ustawę Pzp, kiedy wartość zamówienia sektorowego jest równa progom unijnym lub od nich wyższa.
  Kryterium ceny w zamówieniach publicznych
 • Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

  roboty budowlane
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.