Partnerzy serwisu:
Zamówienie opracowania dokumentacji projektowej dla remontu należy oszacować zgodnie z art. 28 oraz art. 30 ust. 1 ustawy Pzp. Trzeba zatem wziąć pod uwagę:

Pytanie:

Jak oszacować wartość zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu? Wartość robót budowlanych szacujemy na podstawie projektów i kosztorysów. Jak natomiast oszacować koszt opracowania takich dokumentów?

Odpowiedź:

Zamówienie opracowania dokumentacji projektowej dla remontu należy oszacować zgodnie z art. 28 oraz art. 30 ust. 1 ustawy Pzp. Trzeba zatem wziąć pod uwagę:

  • całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług oraz 
  • ewentualną łączną wartość poszczególnych części zamówienia, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na te usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.