Partnerzy serwisu:
W przypadku zamówienia, którego rodzaj określono jako dostawę, nawet jeśli przedmiot zamówienia obejmuje jednocześnie roboty budowlane - związane z rozmieszczeniem lub instalacją dostarczanego produktu - zamawiający ma obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące jedynie dostaw. Nie znajdują w tym przypadku zastosowania obowiązki określone w art. 464 ustawy Pzp.

Pytanie:

Zamawiający przygotowuje postępowanie na dostawę urządzenia wraz z niezbędnymi pracami do jego uruchomienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą obok dostawy samego urządzenia – również roboty budowlane związane z przygotowaniem do jego uruchomienia. Rodzaj zamówienia zamawiający określił jako dostawy. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp: „W przypadku gdy zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia", zatem w tym przypadku zamawiający powinien zastosować do zamówienia przepisy dotyczące dostaw. Czy jednak w przypadku zapisów o podwykonawstwie i umowach o podwykonawstwo zawieranych na roboty budowlane, zamawiający powinien stosować przepisy ustawy Pzp do umów na podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych czy dostaw? Artykuł 464 ustawy Pzp określa wymagania co do umów o podwykonawstwo zawieranych na roboty budowlane, ale jest tam zapis, że dotyczy to zamówienia na roboty budowlane. Czy w takim razie należy go tutaj zastosować, czy też nie (trzymając się konsekwentnie ustalenia, że rodzaj zamówienia to dostawy i tylko takie zapisy do niego stosujemy)?

Odpowiedź:

W przypadku zamówienia, którego rodzaj określono jako dostawę, nawet jeśli przedmiot zamówienia obejmuje jednocześnie roboty budowlane – związane z rozmieszczeniem lub instalacją dostarczanego produktu – zamawiający ma obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące jedynie dostaw. Nie znajdują w tym przypadku zastosowania obowiązki określone w art. 464 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy Pzp, mówiąc o dostawach należy przez to rozumieć nabywanie produktów, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Jeśli zatem określone w pytaniu prace, niezbędne do uruchomienia dostarczanego urządzenia, należy kwalifikować jako jego „rozmieszczenie lub instalację", to mamy do czynienia z dostawą. Skoro tak, zamawiający zobowiązany jest stosować tylko te przepisy ustawy Pzp, które dotyczą dostaw. Nie znajdują w tym przypadku zastosowania przepisy odnoszące się do robót budowlanych, w tym obowiązki określone w art. 464 ustawy Pzp.

Jak wskazano w komentarzu do ustawy Pzp wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „W zależności od tego, czy przedmiotem zamówienia są usługi, dostawy lub roboty budowlane, zastosowanie mogą znaleźć inne przepisy Pzp.

Tomasz Dziedzic

Więcej na www.portalzp.pl