Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo przekazywać dokumenty w formie opisanej w treści pytania.

Pytanie:

Czy w postępowaniach poniżej progu unijnego zamawiający może wszystkie wezwania i zawiadomienia podpisać tradycyjnie, zeskanować i wysłać przez platformę zakupową? W § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji mowa jest, które dokumenty należy podpisać w formie bądź postaci elektronicznej. Natomiast w ust. 2 wskazano, że inne dokumenty niż te z ust. 1 można wysłać podpisane w formie bądź postaci elektronicznej lub właśnie jako skan przesłane mailem. Czy dobrze rozumiem te regulacje?

Odpowiedź:

Zamawiający ma prawo przekazywać dokumenty w formie opisanej w treści pytania.

Artykuł 61 ustawy Pzp wskazuje, że komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniach prowadzonych w progach unijnych:

 • ofertę,
 • wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie,
 • wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3 ustawy Pzp, oraz
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Natomiast w procedurach prowadzonych w progach krajowych wolno korzystać także z podpisu zaufanego lub osobistego.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl

 • Umowa o zamówienie w nowym Pzp - elektroniczna i "mieszana" forma zawarcia umowy

  umowa
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Dopuszczalna jest możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zarówno w czystej formie elektronicznej, jak i tzw. hybrydowej (mieszanej).
  Umowa o zamówieniu - elektroniczna, papierowa czy 'mieszana' w Prawie zamówień publicznych
 • Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

  odrzucenie oferty
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  W przypadku stwierdzenia zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, tj. błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia. Jednak w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie oraz nie przeprowadza procesu badania rażąco niskiej ceny.
  Odrzucenie oferty - nowa ustawa Pzp
 • Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

  zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  Daniel Szczęsny
  Zgodnie z treścią ustawy Pzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku formach.
  Możliwość zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest uprawnieniem wykonawcy wynikającym z art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.