Partnerzy serwisu:
Dopuszczalna jest możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zarówno w czystej formie elektronicznej, jak i tzw. hybrydowej (mieszanej).

Pytanie:

Wykonawca opatrzył umowę w sprawie zamówienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a zamawiający wydrukował ją i podpisał odręcznie. Czy w świetle regulacji ustawy Pzp dopuszczalna jest zarówno „mieszana", jak i elektroniczna forma zawarcia umowy? Kto w tym przypadku dysponuje oryginałem, a kto kopią dokumentu? Jak archiwizować taką umowę – w formie papierowej czy elektronicznej?

Odpowiedź:

Dopuszczalna jest możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zarówno w czystej formie elektronicznej, jak i tzw. hybrydowej (mieszanej).

Zgodnie z art. 432 ustawy Pzp umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że odrębne przepisy wymagają formy szczególnej.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl