Partnerzy serwisu:
W postępowaniu prowadzonym w "progach unijnych" zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, oferty sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dlatego w myśl art. 99 § 1 kc pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w tej samej formie.

progach unijnychPytanie:

W procedurze unijnej dofinansowanej ze środków UE ofertę złożyło międzynarodowe konsorcjum, załączając stosowane pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo określa zakres upoważnienia dla lidera i zostało podpisane w taki sposób: w dokumencie są tylko podpisy „papierowe” partnera (skan podpisu), a cały dokument opatrzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym lidera. Zatem lider sam podpisał dla siebie pełnomocnictwo. Na dokumencie brak także notarialnego potwierdzenia. Oferta nie zawiera innych pełnomocnictw. Czy w tej sytuacji pełnomocnictwo powinno zostać podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi obydwu konsorcjantów i wymaga uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

W opisanym stanie faktycznym pełnomocnictwo nie zostało złożone w prawidłowej formie. Przepisy ustawy Pzp nie regulują kwestii pełnomocnictw, dlatego też w tej materii należy sięgnąć, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, do przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 99 § 2 kc pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Natomiast w myśl art. 78 § 1 kc  formę pisemną zachowuje się poprzez złożenie własnoręcznego podpisu. Skan podpisu partnera nie może zostać uznany za zachowanie formy pisemnej w udzielonym pełnomocnictwie.

W postępowaniu prowadzonym w „progach unijnych” zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, oferty sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dlatego w myśl art. 99 § 1 kc pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w tej samej formie.

Jednocześnie zgodnie z art. 781 kc do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na Portal ZP