Partnerzy serwisu:
Zgodnie z treścią ustawy Pzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku formach.

Pytanie:

Wykonawca, w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane (postępowanie poniżej progów unijnych), którą podpisano w czerwcu 2021 roku, wystąpił o zmianę formy wniesionego wcześniej zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancję bankową. Czy gwarancja bankowa może być przekazana zamawiającemu w formie papierowej (w oryginale gwarancja została wydana wykonawcy właśnie w postaci papierowego dokumentu), czy też powinna mieć formę elektroniczną lub postać elektroniczną opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, tak jak oferta oraz oświadczenia wykonawcy składane w trakcie prowadzonego postępowania?

Odpowiedź:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej może zostać wniesione na papierze.

Zgodnie z treścią ustawy Pzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ponadto za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

  1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (art. 450 ust. 2 ustawy Pzp).

Daniel Szczęsny

Więcej na www.portalzp.pl