Partnerzy serwisu:
Zasady wyjaśniania treści SWZ reguluje art. 135 ustawy Pzp.

Pytanie:

Zapis SWZ w dziale Opis przedmiotu zamówienia: „16) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy: a) opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku braku polisy innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na wartość nie mniejszą niż wybrana oferta w postępowaniu przetargowym, nr postępowania ZP.271.2.2021 9 b) opłaconej polisy OC ubezpieczenia robót w trakcie realizacji przedmiotu Umowy". Czy na dzień składania oferty należy posiadać OC w wysokości kwoty zaoferowanej do przetargu, czy wystarczy przed podpisaniem umowy? Nie mamy na dzień składania oferty OC w wysokości zaoferowanej w ofercie.

Odpowiedź:

Pytanie o polisę żądaną przed zawarciem umowy, a nie na etapie badania zdolności podmiotowej wykonawcy do realizacji zamówienia (polisa z pkt a) należałoby zadać zamawiającemu, który dookreśliłby, w jakim celu jej żąda. Zasady wyjaśniania treści SWZ reguluje art. 135 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Żądanie podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), ma służyć potwierdzeniu spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Jeśli z zapisów SWZ nie wynika nic innego (w tym zwłaszcza nie sformułowano warunku w zakresie zdolności ekonomicznej), to powyższe żądanie należy interpretować ściśle i nie można z niego wywodzić ujemnych skutków prawnych dla wykonawcy, w tym odrzucenia z powodu braku spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Renata Dzikowska

Więcej na www.portalzp.pl

 • Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

  kryteria oceny ofert
  Marzena Kopacka-Biculewicz
  Dokumenty składane przez wykonawcę, zawierające informacje, na podstawie których zamawiający ocenia oferty w kryteriach pozacenowych, mogą stanowić przedmiotowe środki dowodowe, jeśli zamawiający, w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert będzie takich dokumentów żądał.
  Kryteria oceny ofert przetargowych
 • W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

  gwarancja wadialna
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Istotne jest, aby treść dokumentu wadialnego (w sytuacji gdy wadium jest wnoszone w formie gwarancji) uwzględniała wszystkie wymagania zamawiającego, które zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dawała zamawiającemu taki sam poziom bezpieczeństwa jak suma pieniężna wpłacona na jego rachunek bankowy.
  Gwarancja bankowa wadialna w procesie przetargowym
 • Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

  wykluczenie
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu