Partnerzy serwisu:
Dokumenty składane przez wykonawcę, zawierające informacje, na podstawie których zamawiający ocenia oferty w kryteriach pozacenowych, mogą stanowić przedmiotowe środki dowodowe, jeśli zamawiający, w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert będzie takich dokumentów żądał.

Pytanie:

Czy dokumenty składane przez wykonawcę zawierające informacje, na podstawie których zamawiający przyznaje punkty w kryteriach pozacenowych, są przedmiotowymi środkami dowodowymi w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 pkt 20 ustawy Pzp i należy je w ten sposób określać w SWZ? Chodzi przykładowo o zestawienie wykonanych przez projektanta projektów, liczbę lat doświadczenia w projektowaniu, zakres wykształcenia – są one oceniane w postępowaniu na usługi projektowe w kryterium „doświadczenie projektanta" lub informację o odległości hotelu od miejsca zakwaterowania artystów oceniana w postępowaniu na usługi hotelowe w kryterium „odległość hotelu od sali koncertowej". Czy błędem będzie, jeżeli zamawiający nie zażąda z ofertą odrębnych dokumentów, a tylko wyznaczy w formularzu ofertowym miejsce, aby wpisać określone wyżej informacje związane z kryteriami oceny ofert? Czy w SWZ można nie określać ich wówczas jako przedmiotowych środków dowodowych i zapisać, iż w postępowaniu nie wymaga złożenia takich środków?

Odpowiedź:

Dokumenty składane przez wykonawcę, zawierające informacje, na podstawie których zamawiający ocenia oferty  w kryteriach pozacenowych, mogą stanowić przedmiotowe środki dowodowe, jeśli zamawiający, w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert będzie takich dokumentów żądał. Należy jednak mieć na uwadze, że takie żądanie jest fakultatywne. Nie stanowi naruszenia ustawy Pzp wskazanie miejsca do wypełnienia przez wykonawcę w formularzu ofertowym i ocena kryteriów pozacenowych na podstawie zapisanych w ofercie treści.

Jak wyjaśnia Urząd Zamówień Publicznych w interpretacji przepisów dotyczących przedmiotowych środków dowodowych, stosownie do art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowymi środkami dowodowymi są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl