Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

Marta Mikulska-Nawacka
16.10.2020 08:00
A A A
Rozbieżności w ofercie przetargowej

Rozbieżności w ofercie przetargowej (Agencja Gazeta)

Postępowanie powinno być unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Pytanie:

W trakcie badania ofert zamawiający stwierdził rozbieżność między dwoma pozycjami formularza ofertowego, a opisem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami siwz „Szczegółowy wykaz oraz minimalne wymagania dotyczące artykułów zostały zawarte w załączniku nr 2.2 do umowy – opis przedmiotu zamówienia”. Formularz ofertowy przygotowany przez zamawiającego w dwóch pozycjach zawierał inne parametry (woreczki do próbek żywności – inny wymiar i pojemność) niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia, które faktycznie są zamawiającemu niezbędne. Wykonawcy złożyli oferty na przygotowanym przez zamawiającego formularzu ofertowym. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy poprawić oferty wykonawców na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp czy wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, który woreczek wykonawcy wycenili?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji należy unieważnić postępowanie. Zaistniała rozbieżność dotyczy istotnego elementu, jakim jest oferta wykonawcy – czyli jego zobowiązania względem zamawiającego. Co więcej, rozbieżność ta nie wynika z błędu wykonawcy, lecz jest omyłką zamawiającego. Nie można w tym przypadku ani poprawić oferty, ani też jej wyjaśnić, gdyż w samej siwz (na którą składał się zarówno opis jak i formularz oferty) dla dwóch pozycji asortymentu wskazano rozbieżne wymagania. Próba wyjaśnienia tej sytuacji doprowadziłaby do nieuprawnionych negocjacji treści oferty w zakresie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. Z kolei przeprowadzenie postępowania może doprowadzić do sytuacji, że zostanie wybrana oferta, która jest sprzeczna z siwz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Ponieważ postępowanie jest już na etapie badania ofert, zamawiający nie ma możliwości naprawienia opisanego błędu w dokumentacji. Dlatego też postępowanie należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Regulacja ta stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na Portal ZP.

Ogłoszenia różne