Partnerzy serwisu:
Przesłanka unieważnienia procedury z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp składa się z koniunkcji dwóch okoliczności, których wystąpienie warunkuje zastosowanie regulacji.

Pytanie:

Postępowanie na zamówienie powyżej progów unijnych jest prowadzone na podstawie starej ustawy Pzp. W siwz oraz ogłoszeniu jako kryteria oceny ofert podaliśmy 60% cena i 40% doświadczenie personelu. W szczegółowym opisie przyznawania punktów popełniono błąd i tak ustalono kryteria, że maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to łącznie 30%. Złożono kilka ofert i niestety żaden z wykonawców nie zauważył omyłki. Czy z powodu tego błędu musimy unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

W tej sytuacji najprawdopodobniej należy unieważnić postępowanie.

Przesłanka unieważnienia procedury z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp składa się z koniunkcji dwóch okoliczności, których wystąpienie warunkuje zastosowanie regulacji.

1. Po pierwsze, musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielanie zamówienia (wada postępowania) – w odróżnieniu od wady, którą można przypisać umowie.

2. Po drugie, wada postępowania skutkuje niemożliwością zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia. Wada musi być na tyle istotna, iż niemożliwe staje się zawarcie ważnej umowy. Nie może być to jakakolwiek wada, którą obarczone jest postępowanie. Konieczne będzie wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą a niemożnością zawarcia umowy. W dodatku nieprawidłowość ta musi być niemożliwa do usunięcia.

Renata Dzikowska

Więcej na www.portalzp.pl