Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Krzysztof Hodt
16.10.2021 21:07
A A A
Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego (fot. Shutterstock)

Jeżeli siwz reguluje kwestię korzystania w podmiotów trzecich w ramach kryterium, to należy przede wszystkim przestrzegać reguł określonych przez zamawiającego.

Pytanie:

Nasza firma będzie składać ofertę w przetargu na roboty budowlane według przepisów starej ustawy Pzp. Jednym z wymogów jest doświadczenie w realizacji specyficznej usługi. Chcemy skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego, który jest wyspecjalizowanym wykonawcą prac odpowiadających temu fragmentowi zamówienia, oraz wskazać go w ofercie jako podwykonawcę. W kryteriach oceny ofert zamawiający będzie oceniać dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz ich kwalifikacje. Czy w tej sytuacji możemy skorzystać z doświadczenia osoby z firmy podmiotu trzeciego spełniającej wymagania umożliwiające uzyskanie dodatkowych punktów (kryteria oceny ofert)?

Odpowiedź:

Wykonawca ma w tej sytuacji prawo wykazać w ramach kryterium doświadczenie osoby, która weźmie udział w realizacji zamówienia, nawet jeżeli jest pracownikiem podmiotu trzeciego.

Jeżeli siwz reguluje kwestię korzystania w podmiotów trzecich w ramach kryterium, to należy przede wszystkim przestrzegać reguł określonych przez zamawiającego.

Artykuł 91 ust. 2 pkt 5 starej ustawy Pzp wskazuje, że kryterium oceny ofert może być organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Z przepisu wynika, że zamawiający może przyznawać dodatkowe punkty za osoby, których kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie mogą się przełożyć na lepsze wykonanie przedmiotu zamówienia. Z tego punktu widzenia bez znaczenia jest, czy dana osoba jest pracownikiem wykonawcy, czy podmiotu trzeciego. Istotne jest jedynie, aby wzięła ona udział w realizacji zamówienia.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne