Partnerzy serwisu:
Zastosowanie kryterium ceny i drugiego kryterium - odnoszącego się do oferowanej gwarancji - jest możliwe i zgodne z ustawą Pzp obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Pytanie:

Czy zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym (po 1 stycznia 2021 r.) możliwe jest zastosowanie w procedurze krajowej na roboty budowlane dwóch kryteriów oceny ofert tj.: ceny 60%, gwarancji 40%?

Odpowiedź:

Zastosowanie kryterium ceny i drugiego kryterium – odnoszącego się do oferowanej gwarancji – jest możliwe i zgodne z ustawą Pzp obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z ustawą Pzpzamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Artykuł 241 ustawy Pzp stanowi, że kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia. Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy dotyczą one robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu życia, w tym do elementów składających się na proces produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli elementy te nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 


Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl