Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma podstawę do zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia sytuacji, w której za brak zawarcia umowy winę ponosi sam wykonawca i to na skutek okoliczności pierwotnych (powstałych przed wyborem oferty, a ujawnionych po wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej).

Pytanie:

W 2020 roku prowadzone było postępowanie o wartości powyżej progów unijnych na roboty budowlane. Zamawiający rozstrzygnął postępowanie. Po ogłoszeniu wyniku postępowania wpłynęła informacja do zamawiającego od oferenta, który brał udział w postępowaniu, że zwycięzca postępowania w dokumencie dotyczącym udowodnienia doświadczenia technologa (postępowanie dotyczyło modernizacji oczyszczalni ścieków) podał informacje nieprawdziwe. Zamawiający wezwał zwycięzcę postępowania do złożenia wyjaśnień. W terminie wyznaczonym zamawiający otrzymał odpowiedź, z której wynika, że oferent podał w dokumencie nieprawdę (przyznał się do winy). W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 ustawy Pzp wykluczył oferenta z postępowania. Następnie zamawiający unieważnił postępowanie (były dwie oferty) z uwagi na to, że druga oferta przekraczała znacznie możliwości finansowe zamawiającego. Następnie zamawiający na podstawie art. 46 ust. 5 punkt 3 ustawy Pzp zatrzymał wadium dla oferenta, który podał nieprawdę w dokumencie dotyczącym doświadczenia technologa. Czy zamawiający w tej sytuacji prawnej miał prawo zatrzymać wadium? Oferent domaga się zwrotu wadium i grozi procesem sądowym, natomiast nie wniósł w tej sprawie odwołania do KIO.

Odpowiedź:

Zamawiający ma podstawę do zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia sytuacji, w której za brak zawarcia umowy winę ponosi sam wykonawca i to na skutek okoliczności pierwotnych (powstałych przed wyborem oferty, a ujawnionych po wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej).

Podkreślić należy, że przepis art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp uzależnia zatrzymanie wadium od sytuacji, w której nie jest możliwe zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego wynikające z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ustawodawca zatem wyraźnie określił, że ta przesłanka zatrzymania wadium związana jest z wykonawcą – zarówno z jego określonymi działaniami, jak i zaniechaniami, które doprowadziły do sytuacji, w której niemożliwe jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. W art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp chodzi zatem o sytuacje, w których za brak zawarcia umowy winę ponosi sam wykonawca i to na skutek okoliczności pierwotnych (powstałych przed wyborem oferty, a ujawnionych po wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej). Treść przepisu, który sięga wyłącznie po przyczyny leżące po stronie wykonawcy, oznacza, że nie znajdują zastosowania przypadki niezawinionej niemożliwości, a co za tym idzie, nie spowodują utraty przez niego wadium.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl