Partnerzy serwisu:
Wykonawca ma prawo do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. Jeżeli wykonawca planuje zmianę pierwotnej gwarancji bankowej na inną gwarancję bankową, wówczas nie jest wymagana zgoda zamawiającego.

Pytanie:

Czy wykonawca w trakcie realizacji zamówienia publicznego ma możliwość dokonania zmiany gwarancji bankowej jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Modyfikacja miałaby polegać na zmianie banku jako gwaranta. Wszystkie inne warunki dotychczasowej gwarancji byłyby w pełni zachowane. Z treści pierwotniej gwarancji wynika, że bank zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłacić określoną kwotę, natomiast co do cesji wskazano, że jest ona możliwa tylko za zgodą banku. Umowę zawarliśmy w ubiegłym roku.

Odpowiedź:

Wykonawca ma prawo do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. Jeżeli wykonawca planuje zmianę pierwotnej gwarancji bankowej na inną gwarancję bankową, wówczas nie jest wymagana zgoda zamawiającego.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych do umów w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawartych:

  1. przed 1 stycznia 2021 r.,
  2. po 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. – stosuje się przepisy dotychczasowe.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl