Partnerzy serwisu:
W sytuacji opisanej w pytaniu zamawiający ma prawo wybrać ofertę kolejnego wykonawcy.

Pytanie:

przetargu nieograniczonym ogłoszonym w grudniu 2020 roku na jedną z części postępowania została wybrana firma, która uchyla się od podpisania umowy na dostawę. Ze strony wykonawcy brak jest woli podpisania umowy. Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie w tej części? Jaką podstawę prawną zastosować? Czy należy powtórnie opublikować ogłoszenie poprzez jego umieszczenie na stronie WWW zamawiającego i w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Odpowiedź:

W sytuacji opisanej w pytaniu zamawiający ma prawo wybrać ofertę kolejnego wykonawcy.

Jeżeli w postępowaniu zastosowano procedurę odwróconą, to podstawą prawną podejmowanych działań będzie art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp. Przepis ten wskazuje, że jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl