Partnerzy serwisu:
Nowa ustawa Pzp nie przewiduje obowiązku informowania prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości zamówienia równej progom unijnym lub je przekraczającej. Został on zniesiony.

Pytanie:

Czy w trybie negocjacji bez ogłoszenia w nowej ustawie Pzp istnieje obowiązek informowania prezesa UZP o wszczęciu negocjacji bez ogłoszenia powyżej progów unijnych? Czy ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z art. 208 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu powyżej progów unijnych to ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante w Dz. Urz. UE? W tym ogłoszeniu jest miejsce na wpisanie, z kim zawarliśmy umowę i kiedy, a to przecież zupełnie nie ten etap procedury.

Odpowiedź:

Nowa ustawa Pzp nie przewiduje obowiązku informowania prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości zamówienia równej progom unijnym lub je przekraczającej. Został on zniesiony.

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Z przywołanego w pytaniu art. 208 ust. 2 nowej ustawy Pzp wynika, że zamawiający, po wszczęciu postępowania, może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Zamawiający wszczyna postępowanie w przypadku trybu negocjacji bez ogłoszenia – stosownie do art. 130 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy Pzp – przez przekazanie zaproszenia do negocjacji.

Do ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy zamawiający wykorzystuje ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante, stanowiące załącznik XII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE z 12.11.2015, L 296/1).

Należy pamiętać, że treść tego ogłoszenia jest „ustandaryzowana” na szczeblu UE. Nie wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu są zatem adekwatne w danym przypadku choćby z uwagi na to, że dotyczy ono różnych procedur, a nawet udzielenia koncesji.

Dlatego też zamawiający wypełnia w nim te sekcje, które są właściwe dla danego przypadku, dla którego wykorzystuje to ogłoszenie.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl