Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, w sytuacji gdy zostały mu już przyznane środki na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie:

Zamawiający podpisał umowę dotacyjną o udzielenie dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych na określone kwoty (2 mln zł). Środki finansowe dotacji będą przekazywane zamawiającemu na podstawie zafakturowanych kosztów zadań. Umowa obejmuje okres realizacji do 31 grudnia 2019 r. Zamawiający ma jednak obawy, czy w określonym terminie zdoła rozstrzygnąć przetarg w rygorze unijnym oraz podpisać i zrealizować umowę.

Czy możemy zastosować art. 93 ust. 1a ustawy PzpZamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w (...)”, w przypadku kiedy postępowanie przetargowe będzie się przedłużało i ewentualna realizacja umowy przekroczy 2019 rok? Czy podpisanie umowy dotacyjnej jest równoznaczne z przyznaniem środków i zamawiający nie może skorzystać z tego przepisu? Czy zamawiający w istotnych postanowieniach umowy może zastrzec informacje o możliwości odstąpienia od niej w przypadku braku możliwości jej realizacji (dostarczenia serwerów) np. do 15 grudnia 2019 r. bez ponoszenia kosztów i bez prawa roszczeń ze strony wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, w sytuacji gdy zostały mu już przyznane środki na sfinansowanie zamówienia.

Ustawa Pzp pozwala zamawiającemu unieważnić procedurę, gdy środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie przewidział w:

1)      ogłoszeniu o zamówieniu − w przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, partnerstwie innowacyjnym albo licytacji elektronicznej bądź

2)      zaproszeniu do negocjacji − w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

3)      zaproszeniu do składania ofert − w procedurze zapytania o cenę (art. 93 ust 1a ustawy Pzp).

Karol Jaworski

Więcej na www.portalzp.pl