Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Pytanie:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 17 sierpnia 2017 r. w Dz.Urz. UE. Początkowy termin składania ofert wyznaczono na 25 września 2017 r. na godz. 9.30. Jednakże modyfikacją do siwz z 22 września 2017 r. zamawiający wydłużył m.in. termin na składanie ofert oraz termin otwarcia ofert z 25 września 2017 r. na 9 października 2017 r. W ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia zmieniono natomiast jedynie termin otwarcia ofert, nie dokonując jednocześnie zmiany terminu składania ofert. Wszystkie oferty w postępowaniu wpłynęły w terminie od 6 października 2017 do 9 października 2017 r. i zostały ocenione przez zamawiającego. Czy zatem powyższy błąd należy traktować jako formalny z uwagi na zapisy art. 86 ust. 2 ustawy Pzp? Czy też należałoby uznać, że zamawiający wyznaczył termin na składnie ofert do 25 września 2017 r., a ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia jedynie wydłużył termin ich otwarcia (w tym miejscu warto przypomnieć, że zamawiający zmodyfikował siwz, w której wydłużył termin na składanie ofert i termin ich otwarcia), a co za tym idzie wszystkie złożone w postępowaniu oferty powinny zostać zwrócone w myśl art. 50 ust. 2 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

W mojej ocenie zamawiający powinien rozważyć unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 w zw. z naruszeniem art. 7 ust. 1 i art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Unieważnienie procedury na podstawie tej przesłanki zależy od spełnienia łącznie następujących warunków.

1)      postępowanie o udzielenie zamówienia obarczone jest wadą,

2)      wada jest niemożliwa do usunięcia,

3)      wada sprawia, iż ewentualnie zawarta umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia mogłaby zostać unieważniona.

W związku z tym, że przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą (brak możliwości dokonania właściwej „korekty” ogłoszenia o zamówieniu po upływie terminu składania ofert), dla ustalenia czy postępowanie to powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, niezbędne jest przeprowadzenie analizy przesłanek unieważnienia umowy, o których mowa w art. 146 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:

1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki,

2)      nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,

3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy,

4)      uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu,

5)      udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2,

6)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę.

Dodatkowo, w myśl art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Zarówno okoliczności skutkujące unieważnieniem umowy określone w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp, jak i te, wskazane w art. 146 ust. 6 ustawy Pzp mogą stanowić podstawę unieważnienia postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Więcej na Portal ZP

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej

 • Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

  odpady komunalne
  Katarzyna Bełdowska
  Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp).
  śmieci
 • Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ?

  krajowa izba odwoławcza
  Marek Okniński
  Wniesienie skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający musi się jednak liczyć z tym, że w sytuacji gdy sąd okręgowy w wyniku wniesienia skargi na wyrok KIO, orzeknie inaczej niż skład orzekający KIO i stwierdzi naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może na tej podstawie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

  zamówienia publiczne
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Jedynym możliwym rozwiązaniem jest unieważnienie postępowania w zakresie jednej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że może zostać zanegowane wystąpienie przesłanki unieważnienia wskazanej w tym przepisie.
  Kielce, 12 lipca 2018 roku, Kadzielnia. Budowa ścieżki edukacyjnej