Partnerzy serwisu:
Wniesienie skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający musi się jednak liczyć z tym, że w sytuacji gdy sąd okręgowy w wyniku wniesienia skargi na wyrok KIO, orzeknie inaczej niż skład orzekający KIO i stwierdzi naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może na tej podstawie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wniesienie skargi do sądu okręgowego na  orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie wstrzymuje procesu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zakaz zawarcia umowy obowiązuje do czasu ogłoszenia wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (postanowienie o odrzuceniu odwołania albo postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego)[1] – okres zawieszenia możliwości zawarcia umowy we wskazanym okresie zwany jest z ang.: standstill.

Wniesienie skargi do sądu okręgowego na  orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający musi się jednak liczyć z tym, że w sytuacji gdy sąd okręgowy w wyniku wniesienia skargi na wyrok KIO, orzeknie inaczej niż skład orzekający KIO i stwierdzi naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może na tej podstawie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie (po upływie okresów zawieszenia standstill), stwierdza się jedynie naruszenie przepisów ustawy PZP.

Unieważnienie zawartej po upływie okresu standstiil umowy o wykonanie zamówienia publicznego możliwe jest tylko w sytuacji dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na które wskazuje art. 146 tej ustawy.

Powyższe potwierdza np. postanowienie Krajowej Izby Odwoławcze z 11 czerwca 2012 (sygn. akt KIO 1059/12, KIO 1067/12) zgodnie z którym: „(...)Zgodnie z obowiązującymi przepisami z chwilą ogłoszenia przez KIO orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze ustawa PZP łączy zakończenie okresu  standstill, a tym samym przestaje obowiązywać zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 183 ust. 1 ustawy PZP. Wniesienie skargi do sądu okręgowego na  orzeczenie KIO nie uchyla możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie tamuje zaś rozpoznania skargi. (...) ogłoszenie orzeczenia KIO otwiera możliwość zawarcia umowy, a jednocześnie jej zawarcie nie wstrzymuje rozpoznania skargi na orzeczenie KIO (...). Zawarcie umowy po upływie okresu standstill należy  bowiem uznać za okoliczność dopuszczoną w ustawie (por. art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy PZP). W takiej sytuacji orzeczenie sądu może stanowić podstawę do dochodzenia przez odwołującego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. (...)".

                                                                                                Autor: Marek Okniński[1] Patrz: art. 183 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

  konsorcjum
  Justyna Rek-Pawłowska
  Kwestia uregulowania reprezentacji konsorcjum czy wzajemnych praw i obowiązków konsorcjantów jest wyłącznie ich wewnętrzną sprawą. Zmiana lidera konsorcjum przy braku zmian w jego składzie nie powoduje, że odwołanie zasługuje na odrzucenie (wyrok z 9 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1232/18).
  Konsorcjum
 • Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

  komunikacja elektroniczna
  Marek Okniński
  Obowiązek ten dotyczy w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także wszelkich oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak zamknięty katalog przypadków, w których zamawiający może zdecydować, że oferta lub jej część będzie składana w tradycyjnej formie pisemnej.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 • Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania

  odwołanie
  Marek Okniński
  Krajowa Izba Odwoławcza potwierdza uprawnienie do złożenia odwołania pomimo złożenia oferty przekraczającej budżet zamawiającego.
  Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania