Partnerzy serwisu:
Jedno oświadczenie woli (choć złożone w postaci dwóch osobnych plików o tej samej treści), wyrażone, podpisane i złożone w tym samym czasie przez obu reprezentantów wykonawcy, jest ważne.

Pytanie:

W postępowaniu w trybie podstawowym złożono poprzez platformę zakupową ofertę – skompresowany folder, w którym po rozpakowaniu pojawiają się dwa pliki: nr 1 i nr 2. Są identyczne w treści a każdy z nich opatrzyła podpisem elektronicznym inna osoba, przy czym łącznie są one uprawnione do reprezentowania wykonawcy według odpisu KRS (są to prezes i prokurent). Chodzi w tym przypadku o skany oferty podpisanej wcześniej w wersji papierowej przez obydwie osoby uprawnione do reprezentacji według KRS. Czy należy uznać taką ofertę, a jeśli nie, to na jakiej podstawie ją odrzucić?

Odpowiedź:

Jedno oświadczenie woli (choć złożone w postaci dwóch osobnych plików o tej samej treści), wyrażone, podpisane i złożone w tym samym czasie przez obu reprezentantów wykonawcy, jest ważne.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

Oferta składana w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowi oświadczenie woli wykonawcy, które powinno zostać w niej wyrażone, przez odpowiednio umocowane osoby. Umocowanie takie wynika m.in. z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W przypadku, kiedy do reprezentowania wykonawcy według KRS uprawnieni są łącznie prezes i prokurent, ofertę powinny podpisać obydwie te osoby.

Ponadto oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało ono złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

Iwona Bujak

Więcej na www.portalzp.pl