Partnerzy serwisu:
Tryb podstawowy to tryb trójwariantowy. Zgodnie z art. 275 pkt 2 i 3 nowej ustawy Pzp zamawiający może wybrać jedną z dwóch opcji postępowania z negocjacjami.

Pytanie:

Proszę o wskazanie w punktach, jak przeprowadzić tryb podstawowy z możliwością negocjacji. Czy procedura składa się z dwóch czy trzech etapów? Wykonawcy składają oferty, oceniamy je, a następnie zapraszamy do negocjacji? Czy muszę zaprosić wszystkich wykonawców do negocjacji czy mogę np. wybrać jedynie trzech? Następnie – czy muszę z nimi prowadzić negocjacje i wyznaczyć na proces negocjacji 5 dni a później kolejne 5 dni na złożenie ofert dodatkowych?

Odpowiedź:

Tryb podstawowy to tryb trójwariantowy. Zgodnie z art. 275 pkt 2 i 3 nowej ustawy Pzp zamawiający może wybrać jedną z dwóch opcji postępowania z negocjacjami:

„2) może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych, albo

3) prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych”.

Wariant 2 trybu podstawowego

Opcja opisana w punkcie 2 daje możliwość negocjowania warunków ofert, jeżeli zamawiający uzna to za korzystne (pod warunkiem, że przewidział taką możliwość). Zamawiający nie jest jednak zobligowany do prowadzenia negocjacji.

W tej opcji możemy wyszczególnić następujące kroki:

1)     ogłoszenie o zamówieniu,

2)     zamieszczenie SWZ na stronie internetowej,

3)     złożenie ofert,

4)     negocjacje ofert i złożenie ofert dodatkowych (opcjonalnie),

5)     wybór najkorzystniejszej oferty,

6)     zawarcie umowy i realizacja zamówienia,

7)     ogłoszenie o wyniku postępowania.

Negocjacjom nie mogą podlegać te elementy, które doprowadzą do zmiany SWZ. Zatem negocjacje mogą dotyczyć  elementów, które będą oceniane w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający może ograniczyć liczbę oferentów, z którymi będzie negocjował, lecz nie może być ona mniejsza niż 3. Jeżeli po otwarciu ofert okaże się, że liczba oferentów mogących wziąć udział w negocjacjach jest mniejsza niż 3 (np. część ofert podlega odrzuceniu), zamawiający kontynuuje postępowanie bez prawa do jego unieważnienia z powodu niedostatecznej liczby oferentów mogących wziąć udział w negocjacjach.

Katarzyna Pyrka

Więcej na www.portalzp.pl/