Partnerzy serwisu:
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą[1].

Z tego artykułu dowiesz się:

- jaki jest końcowy termin ważności wniesionego wadium?
- w jakim terminie zamawiający musi zwrócić wadium?

 Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej[1] z powyższego wynika, że graniczną datą, jaką ustawodawca określił jako końcowy termin ważności wniesionego wadium, to termin związania ofertą. Z żadnego innego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika, aby termin ważności wadium w formie m.in. gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej, dla zapewnienia możliwości realizacji uprawnień Zamawiającego, miałby być wydłużony o dodatkową, bliżej nieoznaczoną ilość dni.

Przepis art. 97. ust. 5. Prawa zamówień publicznych nie pozostawia wątpliwości i jego prawidłowa literalna wykładnia prowadzi do jednoznacznego uznania, że końcowy termin utrzymania wadium to termin związania ofertą. Tym samym zrównanie terminu ważności gwarancji ubezpieczeniowej z terminem związania ofertą nie można uznać, jako czynności wadliwej, a w konsekwencji, jako niewniesienia wadium i przesłanki odrzucenia oferty.

W tym miejscu należy posiłkowo odnieść się do dyspozycji art. 98. ust. 1. pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z którą: „Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą (…)".

Tym samym to ten termin jest graniczną datą, od której liczony jest termin na zwrot wadium, a nie dzień roboczy następujący po tej dacie. Wobec tego należy uznać, że ustawodawca konsekwentnie powołuje się na fakt upływu terminu związania ofertą a nie jakieś niesprecyzowane dni następujące po upływie tego terminu.

Reasumując: wykonawca, ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego, ma prawo wnieść wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, której termin obowiązywania kończy się w dacie upływu terminu związania ofertą (nawet, jeżeli dzień upływu terminu składania ofert jest dniem świątecznym).

Autor: Marek Okniński

 [1] Przykładowo: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2022 r. sygn.. akt: KIO 3748/21

 • Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

  Dla wykonawcy przetargu
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych okres związania ofertą rozpoczyna swój bieg od dnia w którym upłynął termin składania ofert.
  Fot. Shutterstock
 • Czy do wezwania do podpisania umowy można wnieść odwołanie?

  odwołanie
  Marek Okniński
  Czynności dokonywane pomiędzy wyborem najkorzystniejszej oferty a zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są czynnościami w postępowaniu o zamówienie publiczne i podlegają możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.
 • Postepowanie o zamówienie publiczne a prawo autorskie i majątkowe

  prawo autorskie
  Marek Okniński
  Zaniedbanie przez zamawiającego określenia postanowień odnoszących się do zasad i zakresu przejścia praw autorskich na zamawiającego może prowadzić do tworzenia "sztucznego" monopolu. Bez nabycia autorskich praw majątkowych zamawiający nie będzie mógł, bez ponoszenia dodatkowych opłat wykorzystywać nabytego utworu na różnych polach eksploatacji.
  Prawo autorskie i majątkowe w zamówieniach publicznych