Partnerzy serwisu:
Praktyką panującą wśród wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, jest wnoszenie odwołań dla poprawy własnej pozycji konkurencyjnej, a nie dla udokumentowania błędnego przygotowania postępowania przez zamawiającego. Dlaczego większość z nich jest oddalana?

Odwołanie, w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych, nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale jest środkiem zmierzającym do wyboru oferty odwołującego. Wyraz takiego stanowiska wydał Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. V Ca 1973/11.

Odwołanie od przetargu – ochrona prawna wykonawcy, nie zamawiającego

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie, jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającej na możliwości uzyskania w danym postępowaniu zamówienia (wybór oferty wykonawcy odwołującego się w danym postępowaniu).

W konsekwencji twierdzenie, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których zostanie złożone odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej są niewłaściwie przygotowane przez danego zamawiającego, nie uwzględnia panującej wśród wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego praktyki, polegającej na wnoszeniu odwołań dla poprawy własnej pozycji konkurencyjnej, a nie udokumentowaniu błędnego przygotowania postępowania przez zamawiającego.

Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera szereg przepisów, których stosowanie w praktyce udzielenia zamówienia może być różnorodnie interpretowane. Potwierdzeniem powyższego jest orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, które niejednokrotnie różnie interpretuje sposób stosowania tych samych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podkreślić należy, że powyższe wynika z faktu, że instytucja odwołania jest środkiem ochrony prawnej, nakierowanym na ochronę sytuacji własnej wykonawcy, nie zaś służącym weryfikacji poprawności zachowań zamawiającego.

W związku z powyższym w praktyce udzielania zamówień publicznych wykonawcy wnoszą szereg odwołań na zasadzie dążenia np. do przedłużenia procedury, tak, aby mieć więcej czasu na skompletowanie danych niezbędnych do podjęcia decyzji o złożeniu oferty lub obliczeniu ceny realizacji zamówienia.

Ile odwołań od przetargu oddala Krajowa Izba Odwoławcza?

Na podstawie raportów publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych za lata 2018 – 2021 można stwierdzić, że większość wniesionych odwołań zostaje oddalonych. Przykładowo, KIO rozpatrzyła odpowiednio:

a) w 2018 roku – 839 odwołań, z czego:

 • oddalone – 477
 • odrzucone – 12
 • umorzone – 1
 • uwzględnione – 365

b) w 2019 roku – 1548 odwołań, z czego:

 • oddalone – 452
 • odrzucone – 39
 • umorzone – 0
 • uwzględnione – 343

c) w 2020 roku – 2780 odwołań, z czego:

 • oddalone – 739
 • odrzucone – 72
 • umorzone – 1
 • uwzględnione – 523

d) w 2021 roku – 1584 odwołań, z czego:

 • oddalone – 694
 • odrzucone – 51
 • umorzone – 0
 • uwzględnione – 497

Autor: Marek Okniński

 • Czy zamawiający może eliminować z przetargu profesjonalnych wykonawców?

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
  Marek Okniński
  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą utrudniać konkurencji na rynku wykonawców ubiegających się o dane zamówienie publiczne.
  Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego
 • Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

  zamówienie publiczne
  Marek Okniński
  Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych, przy czym jeżeli koniec terminu do wniesienia odwołania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy[1].
  Odwołanie służy ochronie wykonawców - ustawa Pzp
 • Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

  kary umowne
  Marek Okniński
  Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa.
  Nowa ustawa Pzp - Covid-19