Partnerzy serwisu:
Zamawiający uprawniony jest do określenia w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) terminu w jakim kwota gwarancji musi zostać wypłacona jeżeli zostaną spełnione przesłanki nakazujące jej wypłacenie.

Znaczenie zgodności gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej z przepisami prawa zamówień publicznych

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej treść gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej ustanawianej jako zabezpieczenie kwoty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna ściśle odpowiadać przesłankom, wymienionym w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w przypadku rozbieżności treści gwarancji i przepisów ustawy PZP zamawiający jest narażony na niemożność uzyskania kwoty wadium.

Ustawodawca w art. 97 ust. 7 Prawa zamówień publicznych określił zamknięty katalog form w których wadium może zostać wniesione. Zamawiający nie może żądać wadium w innych formach niż zawarte we wskazanym przepisie. Wykonawca ma natomiast możliwość wniesienia wadium w jednej lub kilku dowolnie wybranych formach spośród katalogu zawartego w wyżej wskazanej dyspozycji ustawy PZP.

W przypadku gdy wykonawca przedkłada wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zamawiający winien sprawdzić czy przedkładany dokument spełnia co najmniej niżej wskazane wymogi:

* ma postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji umożliwiającej wypłatę sumy gwarancyjnej na pierwsze żądanie zamawiającego,

* jest ważny do czasu upływu terminu związania ofertą,

* określa beneficjenta – zamawiającego,

* zawiera stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez wykonawcę w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz że w przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę z warunków wskazanych w gwarancji na rzecz zamawiającego przekazana zostanie gwarantowana kwota,

* treść gwarancji ściśle odpowiada przesłankom wymienionym w art. 98 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

Termin wypłaty kwoty wadium

W praktyce zamawiający określają najczęściej 14 dniowy termin wypłaty sumy gwarancyjnej. Brak w treści gwarancji określenia terminu w jakim suma gwarancyjna zostanie wypłacona lub zawarcie terminu dłuższego niż wymaga zamawiający może zostać potraktowane jako podstawa do wykluczenia wykonawcy z tytułu nie wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym wykonawca zamierzający wnieść kwotę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien dopilnować aby termin wypłaty kwoty wadium zawarty w treści dokumentu zgodny był z wymogami określonymi postanowieniami SWZ.

 • Rozbudowa oświetlenia w gminie

  przetarg
  Anna Kaźmierczak
  Jak ustalić wartość zamówienia i czy traktować prace w poszczególnych miejscowościach jako oddzielne inwestycje?
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Postępowanie krajowe na usługę cateringową

  Zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Jak postąpić z ofertą zawierającą tylko jedną stronę formularza ofertowego i czy można uzupełnić brakujące informacje?
  1720869631
 • Opis i oszacowanie zajętej przez komornika nieruchomości

  egzekucja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Jedną z ważniejszych czynności w toku egzekucji z nieruchomości jest jej opis i oszacowanie. Bez dokonania tej czynności egzekucja z nieruchomości nie może toczyć się dalej, a nieruchomość nie może zostać wystawiona do sprzedaży, w tym sprzedaży licytacyjnej.
  Komornik