Partnerzy serwisu:
Zrozumienie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście płatności z góry.

Płatność z góry nie stanowi uzasadnienia dla odstąpienia od waloryzacji.

Pytanie

Czy w ramach umowy na usługę wsparcia technicznego systemu informatycznego na okres dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie na rynku istnieje tendencja do płatności z góry wynagrodzenia należnego wykonawcy, zamawiający ma obowiązek przewidzieć zapisy dotyczące waloryzacji wynagrodzenia, o których mowa w art. 439 ustawy Pzp? Jeśli wykonawca otrzyma pełne wynagrodzenie powiedzmy w okresie do 14 dni o zawarcia umowy ma sens waloryzacja tego wynagrodzenia po co najmniej 6 miesiącach od zawarcia umowy?

Odpowiedź

Płatność z góry nie stanowi uzasadnienia dla odstąpienia od waloryzacji. Jeżeli wykonawca jest zobowiązany do realizacji świadczenia przez kolejnych 6 miesięcy a w tym czasie mogą wzrosnąć koszty realizacji zamówienia (np. koszty pracownicze), waloryzacja powinna zostać przewidziana.

Wyjaśnienie

Aktualnie, po nowelizacji ustawy Pzp, które weszła w życie 10 listopada 2022 r. art. 439 ustawy Pzp przewiduje obowiązek wprowadzenia do treści umowy zawieranej na okres dłuższy niż 6 miesięcy bez względu na ich przedmiot (roboty budowlane, usługi a także dostawy), postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy w toku realizacji zamówienia wykonawca jest narażony na wahania:

* cen materiałów,

* kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Jeżeli tak, ceny i koszty zostają zdefiniowane i podlegają waloryzacji. Jeżeli nie, tj. wykonawca w toku realizacji zamówienia nie jest narażony na wahania cen/kosztów, wynagrodzenie jego nie będzie waloryzowane. Wydaje się, że waloryzacja nie wystąpi w przypadku umów, w ramach których wykonawca realizuje swoje zobowiązanie poprzez jednorazowe świadczenie (dostawę oprogramowania/licencji/subskrypcji, udzielenie kredytu etc.)

Wahania cenowe

W opisanej sytuacji, wykonawca realizuje świadczenie stale, w całym okresie obowiązywania umowy. Wydaje się, że w toku realizacji zamówienia, wykonawca jest narażony na wahanie kosztów takich jak np. koszty pracownicze. W ujęciu powyższego, waloryzacja powinna zostać przewidziana i powinna obejmować obszar kosztów podlegających wahaniom,

Ustawodawca nie uregulował kwestii zasadności waloryzacji wynagrodzenia, po jego wypłaceniu.

Zasadne wydaje się określanie braku możliwości waloryzacji wynagrodzenia za świadczenia zrealizowane przed zaistnieniem okoliczności tą uzasadniających. Logicznym jest bowiem, że koszty już poniesione nie mogą podlegać wahaniom. Nie wydaje się jednak zasadne odmawianie wykonawcy prawa do waloryzacji z uwagi na wypłatę wynagrodzenia „z góry", albowiem po wypłacie wynagrodzenia wciąż może dojść do wahania kosztów realizacji świadczenia.

Podstawa prawna

Art. 439 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.).

Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej

 • Brak formularza cenowego przy ofercie - co zrobić?

  Zamówienia publiczne
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Oferta powinna zostać odrzucona podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp tj. jako niezgodna z warunkami zamówienia. Wyjątkiem od takiego stanowiska będzie sytuacja, w której zamawiający określiłby formularz cenowy jako przedmiotowy środek dowodowy.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Co może zająć komornik?

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy prowadząc egzekucje na wniosek wierzyciela ma obowiązek doprowadzić do jego zaspokojenia kosztem majątku dłużnika. Może też stosować środki i sposoby tylko przewidziane przez prawo.
  Komornik
 • Platforma e-Zamówienia a formalizm postępowania o zamówienie publiczne

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przedmiotem odwołania wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie znak: 554/23 było dokonanie oceny, na ile brak możliwości sprawdzenia danych składającego ofertę przez platformę e-Zamówienia wpływa na konieczność odrzucenia oferty.
  1720869631