Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

Pytanie

W postępowaniu na ochronę obiektu złożono 12 ofert. Dwóch wykonawców złożyło oferty o identycznym bilansie punktowym, w każdym z kryteriów złożyli identyczną ofertę i znaleźli się na 2 pozycji. Czy można prosić o złożenie dodatkowych ofert tych 2 wykonawców przed wyborem najkorzystniejszej oferty, czy jednak wybrać najkorzystniejszą ofertę i dopiero kiedy (hipotetycznie) wykonawca wybrany odmówi podpisania mowy (brak wadium), wówczas wezwać tych wykonawców do złożenia dodatkowych ofert?

Odpowiedź

Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie wzywa do złożenia ofert dodatkowych. Dokonuje najpierw wyboru wykonawcy z pierwszego miejsca rankingu.

Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

Zamawiające realizuje zatem procedurę wezwania do złożenia ofert dodatkowych, tylko w sytuacji gdy nie jest w stanie wybrać oferty najkorzystniejszej. W opisanym przypadku oferty o tym samym bilansie oceny znajdują się na 2 miejscu w rankingu. Zamawiający dokonuje zatem wyboru wykonawcy z pierwszego miejsca. Dopiero w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia z nim umowy, zamawiający wykorzysta mechanizm opisany w art. 248 ustawy Pzp.

Warto pamiętać, że jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Dopiero gdy nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie kreślonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Podstawa prawna

Art. 248 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

 • Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

  Zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z przewidzianymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadami udostępniania zasobów wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 • Jakie długi egzekwuje komornik?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy jest organem władzy publicznej, organem egzekucyjnym. Powierzono mu wykonywanie przede wszystkim czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.
  Komornik