Partnerzy serwisu:
Warto m.in. pamiętać, że sama adnotacja na zaświadczeniu "nie figuruje" oznacza, że dana osoba/podmiot w ogóle nie widnieje w rejestrze karnym, w zakresie żadnego przestępstwa.

Pytanie

Wykonawca – sp. z o.o. – został wezwany do przedłożenia w przetargu zaświadczeń z KRK w zakresie:

* art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

* art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczący zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

* art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a) PZP,

* art. 109 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

* art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu.

Czy wszystkie ww. artykuły dotyczą spółki i możemy być wezwani do ich przedłożenia? Spółka składa się z 3- osobowego zarządu).

Odpowiedź

Z powyżej wymienionych przesłanek wykonawcę będącego spółką z o.o. dotyczą podstawy wykluczenia z:

* art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (zaświadczenia z KRK składają urzędujący członkowie organu zarządzającego lub nadzorczego oraz prokurenci spółki),

* art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (zaświadczenie składa spółka jako podmiot zbiorowy),

* art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (zaświadczenia z KRK składają urzędujący członkowie organu zarządzającego lub nadzorczego oraz prokurenci).

Pozostałe wskazane przesłanki wykluczenia dotyczą wykonawców, którzy są osobami fizycznymi. 

Zaświadczenia z KRK pozyskuje się za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Można to zrobić:

* osobiście – udając się do jednego z punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego znajdujących się przy sądach powszechnych (szczegóły tutaj: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/uzyskanie-informacji-z-krajowego-rejestru-karnego-droga-tradycyjna),

* drogą elektroniczną na stronie https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Instrukcja pozyskania zaświadczenia drogą elektroniczną znajduje się na: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/uzyskiwanie-informacji-z-krajowego-rejestru-karnego-droga-elektroniczna3;

* listownie (https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/uzyskanie-informacji-z-krajowego-rejestru-karnego-droga-tradycyjna).

Warto także pamiętać, że sama adnotacja na zaświadczeniu „nie figuruje" oznacza, że dana osoba/podmiot w ogóle nie widnieje w rejestrze karnym, w zakresie żadnego przestępstwa. Nie ma przy tym znaczenia, jakie rodzaje przestępstw (i regulacje prawne) podano we wniosku o wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna 

Art. 108, art. 109 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

 • Kiedy można wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych

  Zamówienia publiczne
  Justyna Rek-Pawłowska
  Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
 • Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z przewidzianymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadami udostępniania zasobów wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 • Jakie długi egzekwuje komornik?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy jest organem władzy publicznej, organem egzekucyjnym. Powierzono mu wykonywanie przede wszystkim czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.
  Komornik