Partnerzy serwisu:
Komornik może odzyskać dług, m.in. poprzez zajęcia części wynagrodzenia dłużnika. Jaka kwota jest wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego dla osób zarabiających najniższą krajową

Wyznacznikiem kwoty, którą komornik może potrącić z wynagrodzenia dłużnika, jest pensja minimalna. Przypomnijmy, zmieniła się ona 1 lipca 2023 roku (wzrosła do 3600 zł brutto, czyli 2784 zł netto), a wraz z nią zmieniły się też limity potrąceń komorniczych.

Według obowiązujących przepisów komornik, który chce wyegzekwować zadłużenie, musi zostawić na koncie dłużnika równowartość pensji minimalnej obowiązującej w danym roku. Jeśli więc dłużnik zarabia najniższą krajową, czyli 3600 zł, nie musi się obawiać się, że komornik zajmie chociaż złotówkę z jego wynagrodzenia.

Jeśli dłużnik zarabia więcej, komornik zabierze mu z wynagrodzenia wszystko ponad pensję minimalną – nie może to być jednak więcej niż 50 proc. pensji netto. Jeśli więc dłużnik zarabia 20 tys. złotych na rękę, po egzekucji komorniczej zostanie mu z wynagrodzenia 10 tys. zł. A co w przypadku osób zatrudnionych na pół lub ćwierć etatu? W tej sytuacji kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi odpowiednio: 50 i 25 proc. płacy minimalnej.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego dla dłużników alimentacyjnych

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dłużników alimentacyjnych. W tym przypadku prawo jest mniej łaskawe dla zadłużonych i pozwala komornikom na więcej – mogą oni zająć 60 proc. wynagrodzenia, niezależnie od jego wysokości (nie istnieje bowiem kwota wolna od potrąceń). Więc nawet dłużnicy alimentacyjni zarabiający najniższą krajową muszą się liczyć z tym, że komornik potrąci im większą część pensji.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło

Jeszcze kilka lat w zdecydowanie najgorszej sytuacji byli dłużnicy zatrudnieni na umowę zlecenie i umowę o dzieło. Komornik mógł im zabrać nawet 100 proc. wynagrodzenie. Po zmianie przepisów w 2019 roku osoby te traktowane są tak samo jak dłużnicy zatrudnieni na etatach. Inaczej sytuacja wygląda, gdy umowa zlecenie i umowa o dzieło są dodatkowymi źródłami dochody osoby zadłużona – wówczas komornik może zająć całość takiego świadczenia.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego dla świadczeń socjalnych

Co ważne, z pensji nie mogą zostać też potrącone świadczenia socjalne, które z założenia wolne od zajęcia komorniczego. To m.in. świadczenia rodzinne i wychowawcze, zasiłki dla opiekunów, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, świadczenia integracyjne czy świadczenia z programu 500+. Wyżej wymienione świadczenia mogą oczywiście również trafiać na zwykłe rachunki bankowe, jednak w takich przypadkach istnieje prawdopodobieństwo, że komornik omyłkowo przejmie środki wolne od zajęcia. Ich odzyskanie w takich okolicznościach jest formalnością, ale odpowiednie procedury mogą okazać się czasochłonne. Posiadanie konta socjalnego gwarantuje, że do takiej sytuacji nie dojdzie.

 • Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

  Zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z przewidzianymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadami udostępniania zasobów wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 • Jak ocenić oferty zawierające różne stawki podatku VAT

  Zamówienia publiczne
  Anna Kaźmierczak
  W orzecznictwie KIO wskazuje się że oceny ofert należy dokonać z uwzględnieniem prawidłowej i zgodnej z prawem w danym momencie, stawki podatku VAT. Ocena ofert z uwzględnieniem zaniżonej stawki podatku VAT (czyli nieprawidłowo ustalonej) prawia, że takie oferty są bardziej konkurencyjne, a to z kolei narusza zasadę uczciwej konkurencji.