Partnerzy serwisu:
Część dłużników i alimenciarzy próbuje znaleźć różne sposoby, żeby uchronić się przed egzekucją komorniczą. Czy istnieją takie konta, których komornik nie może zająć? Odpowiedź znajdziecie w tekście.

Przypomnijmy, jeśli wierzycielowi nie uda się porozumieć ze swoim dłużnikiem i odzyskać należności na drodze polubownej, może wystąpić do sądu o zasądzenie należności na jego rzecz. W ten sposób uzyska tytuł egzekucyjny (na przykład wyrok lub nakaz zapłaty), który – po uprawomocnieniu – sąd opatrzy klauzulą wykonalności. Z takim tytułem wykonawczym wierzyciel może zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji, czyli o przymusowe ściągnięcie długu.

Komornik może odzyskać dług przez zajęcie:

* nieruchomości;

* ruchomości (na przykład samochodu, telewizora);

* wynagrodzenia za pracę;

* rachunku bankowego;

* wierzytelności (na przykład wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło);

* praw majątkowych (na przykład akcji, udziałów w spółce).

Rachunki bankowe dłużników komornicy z łatwością mogą namierzyć w systemie OGNIVO, czyli narzędziu stworzonym przez Krajową Izbę Rozliczeniową w roku 2007. Dzięki niemu komornik jest w stanie zająć rachunek bankowy już po kilku godzinach. OGNIVO obejmuje zarówno banki komercyjne, spółdzielcze oraz tzw. SKOK-i. Jak podkreślają eksperci, lista banków dostępnych systemie w jest stale aktualizowana.

Jakiego konta nie zablokuje komornik (aktualizacja 2023)?

Czy wobec tego możliwe jest w ogóle posiadane konta, którego komornik nie byłby w stanie zająć? Owszem. Komornik nie ma prawa i narzędzi do zajmowania rachunków w zagranicznych bankach, które nie posiadają oddziałów w naszych kraju. OGNIVO nie widzi np. kont założonych w systemie Revolut, umożliwiającym zarządzanie wirtualną kartą wielowalutową, który jest bardzo popularny wśród osób często podróżujących. Niewykluczone jednak, że w przyszłości konta Revolut będą w zasięgu polskich komorników (brytyjska firma, która siedzibę ma na Litwie, od niedawna udostępnia bowiem polskim organom dane o polskich rachunkach założonych w tej instytucji).

Konta socjalne a komornik

Komornik nie zajmie też tzw. kont socjalnych, oferowanych przez niektóre banki (najczęściej są one zupełne darmowe). To specjalne rachunki, na które wpływać mogą tylko i wyłącznie świadczenia socjalne, wolne od zajęcia komorniczego.

Na konta socjalne najczęściej trafiają pieniądze wypłacane w ramach:

* świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

* programu 500+,

* zasiłków dla opiekunów,

* dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych i porodowych,

* świadczeń integracyjnych.

Wyżej wymienione świadczenia mogą oczywiście również trafiać na zwykłe rachunki bankowe, jednak w takich przypadkach istnieje prawdopodobieństwo, że komornik omyłkowo przejmie środki wolne od zajęcia. Ich odzyskanie w takich okolicznościach jest formalnością, ale odpowiednie procedury mogą okazać się czasochłonne. Posiadanie konta socjalnego gwarantuje, że do takiej sytuacji nie dojdzie.

.

 • Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

  Zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z przewidzianymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadami udostępniania zasobów wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 • Jak ocenić oferty zawierające różne stawki podatku VAT

  Zamówienia publiczne
  Anna Kaźmierczak
  W orzecznictwie KIO wskazuje się że oceny ofert należy dokonać z uwzględnieniem prawidłowej i zgodnej z prawem w danym momencie, stawki podatku VAT. Ocena ofert z uwzględnieniem zaniżonej stawki podatku VAT (czyli nieprawidłowo ustalonej) prawia, że takie oferty są bardziej konkurencyjne, a to z kolei narusza zasadę uczciwej konkurencji.