Partnerzy serwisu:
Alimenty są to regularne, obligatoryjne świadczenia, które polegają na dostarczaniu środków utrzymania członkom rodziny. Czym jest komornicza egzekucja alimentów? Kiedy dochodzi do jej zakończenia?

Świadczenie alimentacyjne to pieniądze, które mają zabezpieczyć bieżące potrzeby dziecka do czasu, aż będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Dziecko ma prawo do takiego samego poziomu życia jak jego rodzice. W innych wypadkach (np. obowiązek wobec rodzeństwa, dziadków) uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Jak wszcząć egzekucję alimentów?

Jeśli rodzic nie płaci alimentów terminowo, wierzyciel (czyli drugi z rodziców dziecka albo dorosłe dziecko) może złożyć do sądu wniosek o wszczęcie egzekucji długu. Powinny się w nim znaleźć m.in. przybliżony koszt miesięcznego utrzymania dziecka (razem z dokumentami potwierdzającymi to – to np. rachunki z zakupów czy opłat za przedszkole), a także zaświadczenie o wysokości zarobków powoda czy informacja o składnikach majątku, z których można by dokonać egzekucji. Jeśli sąd przychyli się do wniosku i wyda postanowienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, do akcji może wejść komornik.

Jaki procent pensji może zająć komornik na alimenty?

Komornicy mogą zająć nawet do 60 proc. wynagrodzeń niezależnie od jego wysokości (nie istnieje bowiem kwota wolna od potrąceń). Więc nawet dłużnicy alimentacyjni zarabiający najniższą krajową muszą się liczyć z tym, że komornik potrąci im większą część wynagrodzenia.

A w jakich sytuacjach komornik przestaje ściągać alimenty? Przede wszystkim wtedy, gdy wszystkie zaległości wobec wierzyciela zostaną uregulowane. Pamiętajmy, że chodzi nie tylko o samą należność główną, ale m.in. także o odsetki i koszty egzekucji. Dłużnik w takiej sytuacji musi też przelać na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę odpowiadającym świadczeniom alimentacyjnym za 6 miesięcy i złożyć oświadczenie uprawniające komornika do podjęcia tej kwoty, na wypadek, gdyby znów doszło do zwłoki w płaceniu alimentów.

Kiedy komornik przestaje ściągać alimenty?

Komornik przestaje też ściągać alimenty, gdy sąd przychyli się do wniosku wierzyciela o umorzenie egzekucji (to może być np. efekt porozumienia się skonfliktowanych wcześniej rodziców dziecka). Dłużnik musi wówczas ponieść koszty komornicze. Od tego momentu alimenty płaci już bezpośrednio wierzycielowi. Warto jednak pamiętać, że w przypadku, gdyby dłużnik w przyszłości ponownie uchylał się od płacenia alimentów lub nie przelewał ich terminowo, wierzyciel ponownie może skierować sprawę do komornika.

Wbrew przekonaniu wielu osób, komornik nie odstępuje natomiast od postępowania egzekucyjnego w sytuacjach, gdy dziecko, na rzecz którego płacone są alimenty, skończy 18 lat lub zakończy naukę. Tylko sąd może wydać takie postanowienie (np. w przypadku, gdy alimentowany podjął pracę i jest w stanie samodzielnie się utrzymać).

A co w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego? Jeśli regularnie płacił on na rzecz alimentowanego, postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone z urzędu (ze względu na osobisty charakter tego świadczenia). Inaczej sytuacja wygląda, jeśli dłużnik pozostał po sobie zaległości do spłacenia. Wówczas dziecko ma prawo domagać się spłaty długu od spadkobierców rodzica, o ile nie zrzekli się oni spadku.

 • Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

  Zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z przewidzianymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadami udostępniania zasobów wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 • Jak ocenić oferty zawierające różne stawki podatku VAT

  Zamówienia publiczne
  Anna Kaźmierczak
  W orzecznictwie KIO wskazuje się że oceny ofert należy dokonać z uwzględnieniem prawidłowej i zgodnej z prawem w danym momencie, stawki podatku VAT. Ocena ofert z uwzględnieniem zaniżonej stawki podatku VAT (czyli nieprawidłowo ustalonej) prawia, że takie oferty są bardziej konkurencyjne, a to z kolei narusza zasadę uczciwej konkurencji.