Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń.

Kiedy komornik sądowy nie może odmówić przyjęcia wniosku?

Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o:

1) wszczęcie egzekucji,

2) wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,

3) wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym,

4) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego lub postanowienia nakazującego wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,

5) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,

6) sporządzenie spisu inwentarza

– do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami Kodeks postępowania cywilnego. Komornik działa wówczas w granicach swojego rewiru.

Czy komornik musi być z rewiru?

Poza wykonywaniem przez komornika sądowego czynności w ramach rewiru, wierzycielowi służy prawo wyboru komornika poza rewirem. Jednak prawo to zostało dość istotnie ograniczone. Wierzyciel może wybrać komornika tylko na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Aktualnie mamy 11 apelacji: białostocką, gdańską, katowicką, krakowską, lubelską, łódzką, poznańską, rzeszowską, szczecińską, warszawską i wrocławską.

Prawo wyboru komornika w ramach apelacji nie obejmuje następujących rodzajów spraw: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W powyższych rodzajach spraw właściwy jest tylko komornik z rewiru.

Ograniczenia wyboru komornika w niektórych rodzajach spraw

Komornikowi sądowemu nie wolno również prowadzić spraw zastrzeżonych dla sądu rejonowego, działającego jako organ egzekucyjny, są to m.in. sprawy: o egzekucję czynności tzw. zastępowalnych lub niezastępowalnych; o egzekucję przez zarząd przymusowy, o egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Komornik sądowy nie może prowadzić spraw zastrzeżonych dla administracyjnych organów egzekucyjnych (np. naczelnika urzędu skarbowego), które prowadzą egzekucję należności o charakterze publicznoprawnym, za wyjątkiem spraw przejętych do łącznego prowadzenia, w wyniku zbiegu egzekucji.