Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy podlega nadzorowi judykacyjnemu, administracyjnemu oraz nadzorowi wewnętrznemu samorządu komorniczego.

Nadzór judykacyjny nad komornikiem

W ramach nadzoru judykacyjnego komornik przy wykonywaniu czynności podlega orzeczeniom sądu. W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika sąd sygnalizuje ten fakt prezesowi właściwego sądu rejonowego.

Nadzór administracyjny

Organami nadzoru administracyjnego są:

1) Minister Sprawiedliwości;

2) prezesi właściwych sądów apelacyjnych;

3) prezesi właściwych sądów okręgowych;

4) prezesi właściwych sądów rejonowych.

Czynności w ramach sprawowanego nadzoru administracyjnego są podejmowane w formie:

1) kontroli kancelarii;

2) wizytacji kancelarii, obejmującej pełną działalność kancelarii;

3) lustracji kancelarii, obejmującej wybrane zagadnienia z działalności kancelarii;

4) żądania przedstawienia akt sprawy wraz z wyjaśnieniami w celu zbadania toku postępowania;

5) żądania przedstawienia urządzeń ewidencyjnych lub dokumentacji księgowej wraz z wyjaśnieniami;

6) żądania przedstawienia dokumentów dotyczących funkcjonowania kancelarii, w szczególności zawieranych przez komornika umów, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla weryfikacji prawidłowości rozliczania zaliczek na wydatki, o których mowa w odrębnych przepisach.

Uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości

Nadzór zwierzchni nad działalnością komorników sprawuje Minister Sprawiedliwości. Uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad działalnością komorników obejmują:

1) zawieszenie komornika w czynnościach;

2) odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska;

3) wszczynanie postępowań dyscyplinarnych;

4) podejmowanie lub zlecanie innym organom nadzoru administracyjnego podjęcia określonych czynności przewidzianych przepisami ustawy o komornikach sądowych;

5) zawieszenie asesora lub aplikanta w czynnościach;

6) inne środki określone w przepisach prawa.

Uprawnienia nadzorcze Krajowej Rady Komorniczej

Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów właściwych sądów.

Nadzór Krajowej Rady Komorniczej polega na:

1) ocenie szybkości, sprawności i rzetelności postępowania przez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności;

2) kontrolowaniu prawidłowości prowadzenia biurowości i rachunkowości kancelarii, zwłaszcza w zakresie ustalenia, czy nie wystąpiły niedobory finansowe;

3) badaniu kultury pracy, w tym przestrzegania wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz utrzymywania kancelarii na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków;

4) badaniu dopuszczalności przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela;

5) badaniu prawidłowości powierzania czynności asesorom;

6) badaniu przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków samorządu komorniczego;

7) badaniu przestrzegania przez członków samorządu komorniczego obowiązujących uchwał organów samorządu.

Do sprawowania nadzoru w zakresie: badania przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków samorządu komorniczego oraz badania przestrzegania przez członków samorządu komorniczego obowiązujących uchwał organów samorządu, są upoważnione również rady właściwych izb komorniczych.