Partnerzy serwisu:
Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych w oparciu o tytuły wykonawcze

Podstawowe zadania komornika w egzekucji długów

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych w oparciu o tytuły wykonawcze, które stanowią orzeczenia sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności lub inne tytuły wykonawcze np. akty notarialne zaopatrzone również w klauzulę wykonalności.

Oprócz prowadzenia postępowań egzekucyjnych, które stanowią podstawowe zadanie organu egzekucyjnego, komornik sądowy wykonuje inne czynności i prowadzi także inne postępowania, które nie mają charakteru egzekucyjnego.

Wykonywanie orzeczeń i postanowień sądowych przez komornika

Komornikowi sądowemu, poza prowadzeniem postępowań egzekucyjnych, powierzone zostało:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o zabezpieczenie roszczeń;

2) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

Dodatkowe czynności komornika sądowego

Ponadto komornik sądowy, poza wyżej wskazanymi zadaniami, wykonuje następujące czynności:

1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

2) na zlecenie sądu albo wniosek powoda, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;

3) sporządza protokół stanu faktycznego;

4) na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;

5) na wniosek syndyka poszukuje majątek upadłego z ograniczeniem poszukiwania do baz danych, do których komornik ma dostęp;

6) zamieszcza dane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o umorzeniu postępowań egzekucyjnych oraz prowadzonych postępowaniach w sprawach egzekucji alimentów, w przypadku wystąpienia zaległości za okres dłuższy niż 3 miesiące.