Partnerzy serwisu:
W pierwszej kolejności należy ustalić, czy zamawiający w tej sytuacji jest w stanie wybrać ofertę najkorzystniejszą.

Pytanie

W postępowaniu poniżej 130 000 zł złożono trzy oferty. Dwie z nich uzyskały jednakową liczbę punktów. Co powinienem zrobić jako zamawiający?

Odpowiedź

Z uwagi na to, że zamówienia do 130.000 zł nie są udzielane w trybie ustawowym, brak w ustawie Pzp wskazówek, jak należy postąpić w opisanym przypadku. Zatem poniższe wskazówki podyktowane są ekonomiką postępowania i racjonalnym podejściem do zlecania mniejszych zakupów. Odpowiedź wzoruję na zapisach ustawy Pzp, które znalazłaby zastosowanie w tym przypadku.  

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy zamawiający w tej sytuacji jest w stanie wybrać ofertę najkorzystniejszą. Jeśli tak, to należy dokonać wyboru bez innych formalności wobec ofert z takimi samymi cenami. Jeśli nie (czyli dwie oferty z najlepszą ceną znajdują się na pierwszym miejscu rankingu), należy zweryfikować zapisy wewnętrznego regulaminu zlecania zamówień do 130.000 zł oraz ew. zapytania ofertowego. Jeśli ścieżka postępowania nie wynika z tych dokumentów, wówczas sugeruję wystąpić do wykonawców o złożenie dodatkowych ofert, z zastrzeżeniem, że cena nie może być niższa niż w ofercie pierwotnej (może być natomiast taka sama). Takie działanie przewiduje ustawa Pzp w regulacjach dotyczących ofert z takim samym bilansem punktowym. 

Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Dopiero gdy nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.  

Taki sam tryb postępowania można przyjąć w opisanym przypadku. Z pewnością zapobiegnie to zarzutom naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.  

Podstawa prawna

Art. 248 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Justyna Rek-Pawłowska - prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

 • Kiedy komornik zwraca pieniądze?

  Zamówienia publiczne
  Tomasz Czoik
  Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi, którzy kojarzą się raczej z zajmowaniem pieniędzy niż ich zwracaniem. Zdarzają się jednak sytuacje, w których komornik oddaje pieniądze dłużnikowi bądź wierzycielowi.
  Komornik
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych - zasady i ograniczenia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zakaz powierzenia podwykonawcom realizacji całego przedmiotu udzielanego zamówienia publicznego wynika z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Kiedy można wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych

  Zamówienia publiczne
  Justyna Rek-Pawłowska
  Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.