Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art.30 ust. 4 Pzp, w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 tys. euro dla dostaw lub usług oraz 1 mln euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 proc. wartości zamówienia.

Pytanie

Zamawiający zaplanował kilka remontów budynków w 2023 roku na określoną kwotę. W międzyczasie (jeszcze przed wszczęciem postępowań) okazało się, że należy wykonać małą robotę budowlaną polegającą na przewierceniu w murach otworów pod sieć teleinformatyczną, która wcześniej nie była planowana w kwocie poniżej 50.000 zł netto. Czy w tej sytuacji zamawiający ma podstawy do skorzystania z art. 30 ust.4 ustawy Pzp? Czy może zrealizować zamówienie beż zastosowania ustawy Pzp odnosząc się do wartości tej części zamówienia?

Odpowiedź

W odniesieniu do planowanego udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 50.000zł netto zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art.30 ust. 4 Pzp w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Zgodnie z powyższą regulacją, będzie miała ona zastosowanie wyłącznie w przypadku udzielenia zamówienia w częściach. Co istotne, w przypadku robót budowlanych zamawiający nie dokonuje szacowania wartości zamówienia łącznie dla wszystkich przewidzianych w roku 2023 robót budowlanych, lecz szacuje wartość zamówienia dla poszczególnych robót budowlanych oddzielnie, w przypadku gdy dotyczą one robót planowanych w odniesieniu do różnych obiektów budowlanych. W związku z powyższym wymagane jest łączne szacowanie wartości zamówienia robót planowanych w odniesieniu dla danego obiektu budowlanego. Tym samym zastosowanie art. 30 ust.4 Pzp będzie możliwe w odniesieniu do planowanych robót budowlanych dla danego obiektu budowlanego i w tym przypadku, z uwagi na wartość prognozowanego zamówienia o wartości niższej niż 130 000 zł netto nie będą miały zastosowania dla tego zamówienia przepisy ustawy Pzp, o czym mowa w art.2 ust.1 pkt1 Pzp.

Podstawa prawna

Art.30 ust.1, art.30 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.).