Partnerzy serwisu:
Nie ma przeszkód, aby zamawiający, który udziela zamówienia na dostawę energii na bieżący rok kalendarzowy, przewidział możliwość uruchomienia wznowienia na rok 2024, o ile wartość zamówienia zostanie obliczona przy uwzględnieniu wartości wznowienia.

Pytanie

Zamawiający ogłasza postępowanie na dostawę energii na okres od podpisania umowy do końca roku 2023 (około 7 miesięcy). Czy prawidłowym będzie, jeśli zamawiający przewidzi w postępowaniu możliwość uruchomienia wznowienia na kolejny rok kalendarzowy (przedmiot wznowienia tożsamy z zam. podst.)?

Odpowiedź

Nie ma przeszkód, aby zamawiający, który udziela zamówienia na dostawę energii na bieżący rok kalendarzowy, przewidział możliwość uruchomienia wznowienia na rok 2024, o ile wartość zamówienia zostanie obliczona przy uwzględnieniu wartości wznowienia.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.

Ustawodawca zobowiązał zamawiającego do uwzględnienia przy szacowaniu wartości zamówienia, wartości planowanych wznowień, niemniej, nie dookreślił czym owe wznowienia są. Posiłkując się wytycznymi zawartymi w komentarzu UZP do ustawy Pzp z 2019 roku, można wskazać, że „Wznowieniem zamówienia jest wykonywanie po raz kolejny tych samych dostaw lub usług przewidzianych w pierwotnej umowie. Wznowienia, podobnie jak opcje, nie wymagają zmiany umowy i dotyczą umów zawartych na czas określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres".

Tym samym, zamawiający który udziela zamówienia na dostawę energii na określony okres, może przewidzieć wznowienie tego zamówienia na dodatkowy okres, na warunkach zawartych w umowie.  Przewidując wznowienie należy mieć na uwadze obowiązek uwzględnienia jego wartości przy szacowaniu wartości zamówienia.

Podstawa prawna

Art. 31 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm..).

Katarzyna Bełdowska - prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji  z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej.