Partnerzy serwisu:
Zasadą obowiązującą w Prawie zamówień publicznych jest, że w trybie przetargu nieograniczonego termin składania ofert wynosi minimum 35 dni kalendarzowych.

Sytuacje, w których termin składania ofert może zostać skrócony

Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy od wyżej wskazanego, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących przypadkach:

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 89 ustawy PZP, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Poprzez możliwość wyznaczenia krótszego terminu składania ofert Ustawodawca zezwolił zamawiającym na zapewnienie z jednej strony procedury konkurencyjnej, jawnej z drugiej strony zobligował wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia do szybkiego działania w zakresie podejmowania decyzji związanych z udziałem w przetargu.

Okoliczności uzasadniające skrócenie terminu składania ofert

Z możliwości określonej w art. 138 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może korzystać również w przypadkach które zamawiający mógł przewidzieć lub które wynikają z przyczyn, za które odpowiada zamawiający.

Potwierdzenie powyższego znajduje się również w Dyrektywie 2014/24/UE (Dz.Urz.UE.L Nr 94, str. 65), która w motywie 46 wskazuje, że: „Instytucje zamawiające powinny mieć możliwość skrócenia niektórych terminów mających zastosowanie w procedurze otwartej i ograniczonej oraz w procedurach konkurencyjnych z negocjacjami, w przypadkach gdy dane terminy byłyby niewykonalne ze względu na pilną konieczność, która powinna zostać należycie uzasadniona przez instytucję zamawiającą. Należy doprecyzować, że nie musi to być wyjątkowo pilna konieczność spowodowana okolicznościami, których instytucja zamawiająca nie może przewidzieć i których nie można jej przypisać."

Zapamiętaj. W obowiązującym stanie prawnym możliwość skrócenia terminu składania ofert powinna być uzasadniona obiektywnymi okolicznościami, nie zaś subiektywnym poczuciem pilności zamawiającego.

Zamawiający nie musi publikować uzasadnienia skrócenia terminu składania ofert.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lipca 2023 r. sygn.. akt: KIO 1844/23 skład orzekający zauważył, że „…ani w przepisach Dyrektywy 2014/24/UE, ani w przepisach ustawy krajowej nie ma regulacji, która wprost nakazywałaby konieczność publikacji stosownego uzasadnienia w ogłoszeniu o zamówieniu czy też SWZ. Obowiązek taki można wyinterpretować z zasad ogólnych prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, co nie zmienia faktu, że przepisy wprost takiego obowiązku nie nakładają. Powyższe ma tym bardziej uzasadnienie, że ustawodawca w odniesieniu do określonych instytucji wskazuje wprost na obowiązek uzasadnienia ich zastosowania, jak np. w przypadku odrzucenia oferty (art. 253), unieważnienia postępowania (art. 260), informacji o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 147) itd. Również wzory ogłoszeń w niektórych przypadkach wskazują na konieczność uzasadnienia określonych okoliczności, jak np. uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w ogłoszeniu o wyniku postępowania. Przepis art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP mówi jedynie o tym, by skrócenie terminu składania ofert było uzasadnione. Zdaniem Izby brak uzasadnienia skrócenia terminu w dokumentach publikacyjnych nie wyklucza sytuacji, w której skrócenie terminu faktycznie było uzasadnione, a czynność Zamawiającego prawidłowa."

 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Dni wolne od pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Na jakie dni tygodnia przypadają święta w 2024 r.? To ważna informacja także dla osób, które chcą zoptymalizować swoje plany urlopowe - by wykorzystując jak najmniej urlopu, zapewnić sobie jak najdłuższy wypoczynek.
 • Czy do szacowania ilości energii zamawiający przyjmie wartość zamówienia podstawowego i ewentualnego wznowienia?

  Zamówienia publiczne
  Katarzyna Bełdowska
  Nie ma przeszkód, aby zamawiający, który udziela zamówienia na dostawę energii na bieżący rok kalendarzowy, przewidział możliwość uruchomienia wznowienia na rok 2024, o ile wartość zamówienia zostanie obliczona przy uwzględnieniu wartości wznowienia.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.