Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, w tym o zamówieniach których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, a także o zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Opracowując sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2023 roku należy stosować przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2463).

Obowiązek sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych w 2023

W obecnie obowiązującym stanie prawnym obowiązek sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych obejmuje również zamawiających, którzy w 2023 roku udzielali wyłącznie zamówień o wartości poniżej 130.000 pln netto.

Sprawozdanie obejmuje również tzw. umowy barterowe, w których wykonawca za zrealizowane usługi, dostawy lub roboty budowlane uzyskuje od zamawiającego jakąś korzyść majątkową. Wysokość otrzymanego przez wykonawcę w rozliczeniu barterowym wynagrodzenia musi być odpowiednio uwzględniona w treści składanego sprawozdania.

Za zamówienia objęte obowiązkiem sprawozdawczym należy uznać zamówienia, w których doszło do podpisania umowy nie wcześniej niż w dniu 01 stycznia 2023 roku oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 roku. Natomiast w sprawozdaniu nie uwzględnia się postępowań unieważnionych oraz postępowań ogłoszonych w 2023 roku ale nie zakończonych podpisaniem umowy do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Zasady sporządzania sprawozdania:

a) roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych,

b) nie przekazanie sprawozdania w wymaganym terminie zostanie potraktowane przez jednostki kontrolujące zamawiającego jako naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapamiętaj: sprawozdanie za rok 2023 należy przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych najpóźniej do 1 marca 2024 r.