Partnerzy serwisu:
Wobec OSP, nie będącej jednostką sektora finansów publicznych, nie mają zastosowania przepisy ustawy o finansach publicznych.

Pytanie

Gmina do podpisania umowy musi mieć zabezpieczone środki finansowe. Mam pytanie, jak wygląda sytuacja z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (które są stowarzyszeniami)?

Odpowiedź

Wobec OSP, nie będącej jednostką sektora finansów publicznych, nie mają zastosowania przepisy ustawy o finansach publicznych, w tym art. 46 ust. 1, który zobowiązuje do „zabezpieczenia środków" przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ufp, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego lub w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Co do zasady, jednostki sektora finansów publicznych, mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (art. 46 ust. 1 ufp).

Jak wynika z przywołanych przepisów, to jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do dbania o to by zaciągnięte zobowiązania znajdowały swoje pokrycie w budżecie. Ochotnicza Straż Pożarna, nie należy do sektora finansów publicznych i z tego względu, nie jest zobowiązana do przestrzegania wskazanych wytycznych.

Tym samym, przepisy prawa nie zakazują OSP zawierania umów bez uprzedniego zabezpieczenia środków na ich realizację.

Podstawa prawna

Art. 44 ust.1, art. 46 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Katarzyna Bełdowska - prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji  z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej.

 • Czy wierzyciel może wybrać komornika?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy co do zasady działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W rewirze może działać więcej niż jeden komornik.
  Komornik
 • Kurs Euro w zamówieniach publicznych 2024

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1344).
 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?