Partnerzy serwisu:
Jeśli zamawiający ma wątpliwości co do tego, czy wykonawca spełnia warunek, ma prawo i obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnień w tym zakresie i ewentualnego uzupełnienia stosownych dokumentów.

Pytanie

Wezwaliśmy wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagany załącznik "Wykaz Osób" z którego wynika, że kierownicy posiadają wymagane uprawnienia. Do tego dołączył skan decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego z wyjątkiem jednego kierownika (w/w decyzje nie zostały przez wykonawcę podpisane za zgodność z oryginałem). Czy możemy wezwać wykonawcę o uzupełnienie tej decyzji by stwierdzić, iż posiada wymagane uprawnienia. Z posiadanych dokumentów jakie posiadamy z wcześniejszych postępowań wynika, iż ta osoba nie posiada wymaganych uprawnień jakie żądaliśmy.

Odpowiedź

Jeśli zamawiający ma wątpliwości co do tego, czy wykonawca spełnia warunek, ma prawo i obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnień w tym zakresie i ewentualnego uzupełnienia stosownych dokumentów.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: 

(…) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Należy wskazać, że zamawiający na potwierdzenie warunku dysponowania określonymi osobami, nie ma prawa żądać od wykonawców dokumentów uprawnień, decyzji przygotowania zawodowego itp. Może jedynie żądać informacji na ten temat. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie zatem oświadczenie, jakie wykonawca złoży w wykazie osób. Zamawiający nie ma uprawnienia ustawowego, aby wzywać wykonawcę do uzupełnienia konkretnie dokumentu decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego. Ma natomiast prawo, a nawet jest do tego zobowiązany, wezwać wykonawcę do wyjaśnień w tym zakresie, wskazując, że w jego dyspozycji są dokumenty, które wskazują na to, iż wykonawca nie spełnia warunku. Wykonawca powinien zostać zobowiązany do wyjaśnienia tej sytuacji i wykazania za pomocą dowolnych środków dowodowych, iż spełnia warunek.   

Podstawa prawna

Art. 126 ust. 2 i 3, art. 128 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

§ 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).

* Justyna Rek-Pawłowska - prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców