Partnerzy serwisu:
Przedmiotowe środki dowodowe mogą podlegać procedurze uzupełnienia, przy czym jest ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy dla danego postępowania zamawiający możliwość taką przewidział w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie

Zamawiający zawarł zapis "Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.". Nie zawarł zapisu: "Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie." Czy zamawiający dopuścił wezwanie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych czy wymaga złożenia ich wraz z ofertą, a w przeciwnym razie oferta będzie podlegała odrzuceniu? Podstawą prawną do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy wyborze najkorzystniejszej oferty są przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź

Przedmiotowe środki dowodowe mogą podlegać procedurze uzupełnienia, przy czym jest ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy dla danego postępowania zamawiający możliwość taką przewidział w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Ustawodawca pozostawił zamawiającemu, w kwestii przedmiotowych środków dowodowych dowolność, co do możliwości ich uzupełniania, jeśli żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie służy potwierdzeniu zgodności z cechami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Jeśli więc zamawiający zażądał w dokumentach zamówienia, złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych, i służyć one mają potwierdzeniu zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami, to wykonawca, zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, musi złożyć je wraz z ofertą. Zamawiający decyduje o tym, czy niezłożenie przedmiotowych środków dowodowych lub złożenie ich niekompletnych będzie powodowało z automatu odrzucenie oferty, czy wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia. Zamawiający musi jednak to zadeklarować w dokumentach zamówienia, wszczynając postępowanie. Świadczy o tym jednoznacznie zapis art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, „o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia".

Ważne

Przedmiotowe środki dowodowe mogą podlegać procedurze uzupełnienia, przy czym jest ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy dla danego postępowania zamawiający możliwość taką przewidział w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli zamawiający możliwość taką przewidział, to pozostaje związany własnymi warunkami postępowania i będzie zobowiązany do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Wystarczające jest wskazanie, że zamawiający będzie stosował procedurę uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych; ustawa nie nakłada obowiązku opisywania procedury.

W konsekwencji jednak, jeśli zamawiający w sposób wyraźny nie przewidział możliwości wezwania wykonawcy do złożenia niezłożonych lub uzupełnienia niekompletnych przedmiotowych środków dowodowych, to oznacza, że ich niezłożenie lub złożenie niekompletne eliminuje ofertę z postępowania. Ustawodawca nie przewidział dorozumianego przewidzenia możliwości wzywania do złożenia czy uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Jeśli zamawiający nie wskazał w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym i w specyfikacji warunków zamówienia, że możliwość taką przewiduje, to w rzeczywistości jej nie przewidział.

Podstawa prawna

Art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710).

* Marzena Kopacka-Biculewicz - prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych publikacji i opinii z dziedziny zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, pracownik kadry kierowniczej państwowej uczelni wyższej

 • Kurs Euro w zamówieniach publicznych 2024

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1344).
 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.