Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy prowadząc postępowanie egzekucyjne dokonuje szeregu czynności. Są to okoliczności, na które zarówno wierzyciel, jak i komornik mają wpływ. Jednak w toku egzekucji mogą wystąpić okoliczności niezależne od woli organu egzekucyjnego i stron postępowania, jedną z nich jest śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego dłużnik umiera, komornik jest zobowiązany do zawieszenia postępowania. Postępowanie nie może toczyć się dalej. Wierzyciel ma prawo ustalić krąg spadkobierców dłużnika i skierować przeciwko nim egzekucję. Dokumentem stwierdzającym nabycie spadku jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Po ustaleniu spadkobierców dłużnika, wierzyciel składa do komornika sądowego wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego z udziałem spadkobierców dłużnika wskazując ich dane oraz załączając dokument poświadczający, że są spadkobiercami.

Komornik sądowy podejmuje egzekucje z udziałem spadkobierców. Egzekucja może być prowadzona z majątku spadkobierców do całkowitego zaspokojenia wierzyciela.

Spadkobiercy mogą ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi spadkowe. W tym celu mogą wystąpić do sądu lub bezpośrednio do komornika z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym dłużniku. We wniosku spadkobiercy powinni wskazać przede wszystkim, oprócz danych stron postępowania, majątek jaki pozostawił zmarły oraz długi o jakich jest im wiadomo. Za sporządzenie spisu inwentarza komornik pobiera opłatę w wysokości 400 zł oraz przysługuje mu zwrot wydatków za dokonanie czynności w postępowaniu w przedmiocie spisu inwentarza. Komornik sądowy po przeprowadzeniu postępowania ustali jaki majątek pozostawił zmarły dłużnik oraz jakie miał długi. Powyższe ustalenia dokonywane są na dzień otwarcia spadku, czyli dzień zgonu dłużnika. Komornik sporządzi protokół spisu inwentarza, w którym wymieni stan czynny spadku (majątek) oraz stan bierny spadku (długi). Na podstawie tak ustalonych danych komornik poda wartość czystego spadku, który może być dodatni lub ujemny w zależności od tego czy majątek przewyższa długi, czy też jest odwrotnie. 

Spadkobiercy dłużnika po sporządzeniu spisu inwentarza odpowiadają za długi spadkowe do wysokości stanu czynnego spadku ustalonego w spisie inwentarza. Co oznacza, że wierzyciel może zaspokoić się z majątku zmarłego dłużnika lub spadkobierców do kwoty wskazanej w protokole spisu inwentarza (stan czynny spadku). Powyżej tej kwoty spadkobiercy co do zasady nie odpowiadają. Jednym z wyjątków jest odpowiedzialność spadkobierców za długi z nieruchomości obciążonej hipoteką.

 • Wyjątek od zasady przetargu nieograniczonego w zamówieniach medycznych

  Zamówienia publiczne
  Justyna Andała-Sępkowska
  W przypadku, gdy zamawiający ma pełną i zweryfikowaną wiedzę, że daną usługę przeglądu, diagnozy i naprawy dla sprzętu stacji do izolacji kwasów nukleinowych wykonuje tylko producent sprzętu, a ustalona z należytą starannością wartość szacunkowa takiej usługi wynosi na okres trzech lat 55.000,00 PLN netto, wartości tej nie łączy z innymi zamówieniami, gdyż brak tu tożsamości podmiotowej zamówień.
 • Wezwanie do uzupełnienia środków dowodowych - kiedy jest możliwe w myśl ustawy Pzp?

  Zamówienia publiczne
  Marzena Kopacka-Biculewicz
  Przedmiotowe środki dowodowe mogą podlegać procedurze uzupełnienia, przy czym jest ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy dla danego postępowania zamawiający możliwość taką przewidział w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Ostrzeżenia PUESC w ofertach - jak je interpretować?

  Zamówienia publiczne
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Udzielenie przesądzającej odpowiedzi na pytanie co do zasadności odrzucenia oferty jest utrudnione bez dostępu do pliku z ofertą, w tym zwłaszcza jego sprawdzenia za pomocą oprogramowania dostawcy kwalifikowanych usług zaufania.