Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego, który zazwyczaj stanowi orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

W toku postępowania egzekucyjnego może okazać się, że dłużnik dokonał zapłaty długu w całości lub w części bezpośrednio do wierzyciela.

Kiedy dłużnik przedłoży komornikowi przed rozpoczęciem czynności, niebudzący wątpliwości dowód, że obowiązku swego dopełnił tj. np. potwierdzenie zapłaty długu lub kiedy dłużnik przedłoży dowód, że wierzyciel udzieli mu zwłoki w wykonaniu obowiązku np. prolongaty spłaty długu, komornik sądowy wstrzyma się z dokonaniem czynności. 

Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome.

Komornik niezwłocznie po wstrzymaniu się od dokonania czynności zawiadamia wierzyciela, którego równocześnie powinien poinformować o przyczynach wstrzymania się od dokonania czynności.

Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości.

Jeżeli wierzyciel potwierdzi okoliczności podane przez dłużnika, komornik zastosuje się do wniosku wierzyciela, co do dalszego prowadzenia postępowania tj. może na wniosek wierzyciela postępowanie egzekucyjne zawiesić w całości lub w części lub umorzyć w całości lub części. Jeżeli wierzyciel nie potwierdzi okoliczności wskazanych przez dłużnika, komornik na polecenie wierzyciela niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.  

W toku postępowania egzekucyjnego możemy mieć do czynienia jeszcze z inną sytuacją, polegającą na dokonywaniu wpłat bezpośrednich przez dłużnika do wierzyciela poza toczącą się egzekucją. W takiej sytuacji wierzyciel każdorazowo powinien poinformować komornika o dokonywanych wpłatach bezpośrednich przez dłużnika, wnosząc o ograniczenie egzekucji o daną kwotę. Dokonywanie wpłat przez dłużnika bezpośrednio do wierzyciela nie powoduje automatycznego ograniczenia egzekucji, a wymaga potwierdzenia tych wpłat przez wierzyciela, który jest dysponentem postępowania egzekucyjnego.

 • Wyjątek od zasady przetargu nieograniczonego w zamówieniach medycznych

  Zamówienia publiczne
  Justyna Andała-Sępkowska
  W przypadku, gdy zamawiający ma pełną i zweryfikowaną wiedzę, że daną usługę przeglądu, diagnozy i naprawy dla sprzętu stacji do izolacji kwasów nukleinowych wykonuje tylko producent sprzętu, a ustalona z należytą starannością wartość szacunkowa takiej usługi wynosi na okres trzech lat 55.000,00 PLN netto, wartości tej nie łączy z innymi zamówieniami, gdyż brak tu tożsamości podmiotowej zamówień.
 • Wezwanie do uzupełnienia środków dowodowych - kiedy jest możliwe w myśl ustawy Pzp?

  Zamówienia publiczne
  Marzena Kopacka-Biculewicz
  Przedmiotowe środki dowodowe mogą podlegać procedurze uzupełnienia, przy czym jest ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy dla danego postępowania zamawiający możliwość taką przewidział w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Ostrzeżenia PUESC w ofertach - jak je interpretować?

  Zamówienia publiczne
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Udzielenie przesądzającej odpowiedzi na pytanie co do zasadności odrzucenia oferty jest utrudnione bez dostępu do pliku z ofertą, w tym zwłaszcza jego sprawdzenia za pomocą oprogramowania dostawcy kwalifikowanych usług zaufania.